CIPA UAB Mons

Curs de Formació en el Mètode Verbo-Tonal
Fonètica Correctiva i Ensenyament de la Llengua Oral

Universitat Autònoma de Barcelona
del 3 al 8 de juliol de 2017

El CIPA (Centre International de Phonétique Appliquée de Mons, Bèlgica) organitza a la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb la Université de Mons (Institut des Sciences du Langage i Laboratoire de Phonétique) i la Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Filososofia i Lletres i Institut de Ciències de l'Educació), un curs de formació en el mètode verbo-tonal de fonètica correctiva i ensenyament de la llengua oral adreçat a professors d'anglès, català, espanyol o francès com a segones llengües o llengües estrangeres.