La enseñanza de la pronunciación y la corrección fonética en lengua extranjera

Joaquim Llisterri

UAB

Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Facultat de Filosofia i Lletres
Edifici B, Universitat Autònoma de Barcelona
E-08193 Bellaterra, Barcelona, Spain
Joaquim.Llisterri@uab.cat
http://liceu.uab.cat/~joaquimEOI Benidorm

Escola Oficial d’Idiomes de Benidorm

Benidorm, 22 de octubre de 2010