La percepción del acento léxico en una lengua extranjera

Joaquim Llisterri

uab

Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.cat
http://liceu.uab.cat/~joaquim

Sandra Schwab

UGenève

École de Langue et Civilisation Françaises
Université de Genève
sandra.schwab@unige.ch

Iolanda Alfano
Renata Savy

Salerno

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari
Università degli studi di Salerno
rsavy@unisa.it
Iolanda.Alfano@campus.uab.cat

Coloquio Europeo Verbo-Tonal
"Percepción fónica, habla y hablar"

Departament de Filologia Francesa i Romànica, Universitat Autònoma de Barcelona
Asociación Española Verbo-Tonal

Bellaterra, 8 de mayo de 2009