Guia docent

Contextualització i objectius

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Guions, bibliografies i materials per temes

Avaluació

Avaluació contínua

Primera prova escrita

Segona prova escrita

Treball

Campus Virtual

Calendari de classes i d’avaluació

Atenció als estudiants