Fonètica aplicada a les patologies de la parla

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Programa


1. L’àmbit de la fonètica clínica

Lingüística clínica

Definició de la lingüística clínica

Objectius de la lingüística clínica

Llenguatge i parla

Teoria lingüística, lingüística descriptiva i lingüística prescriptiva

Lingüística i patologies del llenguatge i de la parla: manuals

Fonètica clínica

Definició i àmbit de la fonètica clínica.

Fonètica clínica: manuals

Fonologia clínica

Definició i àmbit de la fonologia clínica

Fonètica i fonologia. Fonema i al·lòfon

Fonologia clínica

El paper de la fonètica en l’àmbit de les patologies de la parla

Interdisciplinarietat en l’estudi de las patologies de la parla

El paper de la fonètica en l’àmbit de les patologies de la parla

L’àmbit de la fonètica clínica

tornar al principi

2. La producció dels sons de la parla

Els mecanismes de producció dels sons de la parla

Bases neurofisiològiques de la producció de la parla

Bases neurofisiològiques de la producció de la parla

Neurofisiologia de la producció de la parla

L’aparell fonador

L’aparell fonador

Anatomia i fisiologia de la producció de la parla

La respiració

La respiració

Aspectes aerodinàmics en la producció de la parla

La respiració

La fonació

La fonació

La fonació

L’articulació

L’articulació

L’articulació

La producció de la parla

La producció de la parla

La producció de la parla

La producció de la parla

La variabilitat articulatòria

La variabilitat articulatòria

La coarticulació

La coarticulació

La coarticulació

Models de producció de la parla

Models de producció de la parla

Models de producció de la parla

Mètodes d’estudi de la producció de la parla

Mètodes d’estudi de la producció de la parla

Mètodes d’estudi de la producció de la parla

La classificació articulatòria dels sons de la parla

Els criteris de classificació articulatòria dels sons de la parla

La classificació articulatòria dels sons de la parla

Fonètica: manuals

Descripció i classificació articulatòria dels sons del català

Descripció fonètica i fonològica dels elements segmentals del català

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del català

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del català

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció i classificació articulatòria dels sons del castellà

Descripció fonètica i fonològica dels elements segmentals del castellà

Inventari dels sons i fonemes vocàlics del castellà

Inventari dels sons i fonemes consonàntics del castellà

Descripció fonètica i fonològica del castellà

La producció dels sons en les patologies de la parla

Classificació de les alteracions de la producció de la parla en funció de les etapes en el procés de producció de la parla: respiració, fonació i articulació.
tornar al principi

3. La representació dels sons de la parla

La transcripció fonètica i l’Alfabet Fonètic Internacional

Les relacions entre els sons i les grafies

La transcripció fonètica i els alfabets fonètics

L’Alfabet Fonètic Internacional

La transcripció fonètica

Transcripció fonètica: l’Alfabet Fonètic Internacional

La transcripció de la parla patològica

L’extensió de l’Alfabet Fonètic Internacional per a la transcripció de les alteracions en la producció de la parla: extIPA

La transcripció fonètica de la parla patològica

Transcripció fonètica de la parla patològica

tornar al principi

4. Les característiques acústiques dels sons de la parla

L’anàlisi acústica de la parla

Conceptes bàsics de fonètica acústica

La descripció i la classificació acústica dels sons de la parla

Manuals de fonètica acústica

Tècniques d’anàlisi acústica de la parla

Els mètodes d’anàlisi acústica de la parla

L’anàlisi acústica de la parla amb Praat

Tècniques d’anàlisi acústica de la parla

Caracterització acústica dels elements segmentals i suprasegmentals del català i del castellà

Característiques acústiques dels elements segmentals

Anàlisi acústica dels elements segmentals del català

Descripció fonètica acústica del català

Anàlisi acústica dels elements segmentals del castellà

Descripció fonètica acústica del castellà

Les característiques acústiques dels elements segmentals

Vocals

Oclusius orals

Oclusius nasals

Fricatius

Laterals

Ròtics

Durada segmental

Característiques acústiques dels elements suprasegmentals

Anàlisi acústica dels elements suprasegmentals del català

Els elements suprasegmentals del català

Anàlisi acústica dels elements suprasegmentals del castellà

Els elements suprasegmentals del castellà

Els elements suprasegmentals

Elements suprasegmentals

L’accent

Accent

La melodia

L’entonació

Entonació

Les pauses

Pauses

La velocitat d’elocució

Velocitat d’elocució

El ritme

Ritme

L’anàlisi acústica de la parla patològica

Anàlisi fonètica experimental de produccions de parlants amb disàrtria

Anàlisi fonètica experimental de produccions de parlants amb disàrtria

Anàlisi fonètica experimental de les disàrtries

Anàlisi fonètica experimental de produccions de parlants amb deficiència auditiva

Anàlisi fonètica experimental de produccions de parlants amb deficiència auditiva

Anàlisi fonètica experimental de la producció en pacients amb deficiència auditiva

tornar al principi

5. La percepció dels sons de la parla

L’audició

Els mecanismes de l’audició

L’audició

L’audició

Processament auditiu de la parla

Nocions bàsiques de psicoacústica

Nocions bàsiques de psicoacústica

Psicoacústica

La mesura de l’audició

La mesura de l’audició

Audiologia i audiometria

La percepció de la parla

La percepció de la parla

La percepció de la parla

Treballs generals sobre percepció de la parla

Mètodes d’estudi de la percepció de la parla

Mètodes per a l’estudi de la percepció de la parla

Tècniques experimentals per a l’estudi de la percepció

La síntesi de la parla

La síntesi de la parla com a eina per a l’estudi de la percepció

Creació d’estímuls sintetitzats amb el sintetitzador de Klatt

La segmentació temporal

La segmentació temporal de la parla

El filtrat en bandes freqüencials

El filtrat de la parla en bandes freqüencials

La manipulació de la parla natural

La manipulació de la parla natural amb Praat

La percepció dels elements segmentals

Els indicis perceptius dels elements segmentals

Indicis acústics en la percepció de vocals

Indicis acústics en la percepció d’oclusius orals

Indicis acústics en la percepció d’oclusius nasals

Indicis acústics en la percepció de fricatius

Indicis acústics en la percepció de laterals i vibrants

La percepció dels elements suprasegmentals

Els correlats perceptius de la melodia

Els correlats perceptius de l’accent

Els correlats perceptius dels elements suprasegmentals

Models de percepció de la parla

Models de percepció de la parla

Treballs generals sobre models de percepció de la parla

Models de percepció de la parla

tornar al principi

6. Anàlisi fonètica de materials d’avaluació i d’intervenció en logopèdia

L’avaluació fonètica i fonològica dels trastorns de la parla

Avaluació de la producció: materials

Proves d’avaluació de la producció

Avaluació de la percepció: materials

Proves d’avaluació de la percepció

Audiometria verbal: materials

L’audiometria verbal

Avaluació fonètica i fonològica de la producció i la percepció de la parla patològica

Materials per a l’avaluació fonètica i fonològica dels trastorns de la parla

Avaluació de l’audició

Tècniques d’intervenció en logopèdia

Tècniques de correcció fonètica

El mètode verbo-tonal

El mètode verbo-tonal

El mètode verbo-tonal

Materials per a la intervenció en les alteracions fonètiques i fonològiques

Materials per a la intervenció en les alteracions fonètiques i fonològiques

tornar al principi

Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2011-2012) - Programa
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_11_12/FAPP_11_12_Programa.html
Last updated: 6/1/13 09:24

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.