Fonètica aplicada a les patologies de la parla

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Treball


Continguts

El contingut dels treballs es centrarà, preferentment, en el tema 6 del programa de l’assignatura. En els apartats següents es proporcionen, a títol orientatiu, algunes indicacions sobre possibles temes de treball.

Això no implica que no puguin acceptar-se d’altres propostes, sempre i quan siguin factibles amb el material de què es disposa, siguin adequades al nivell de coneixements dels estudiants i es pugui garantir una supervisió adequada.

En tot cas, la selecció del tema de treball es farà conjuntament amb el professor.

Materials d’intervenció

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) dels materials en català o en castellà emprats per a la intervenció o correcció en logopèdia.

Procediments d’intervenció

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) dels procediments d’intervenció o correcció emprats en logopèdia.

Materials d’avaluació

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) de les proves d’avaluació de la competència fònica en infants o en adults.

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) de les proves d’avaluació de l’audició en l’audiometria verbal.

Descripció fonètica acústica

Descripció fonètica acústica d’una alteració de la parla en infants o en adults en català o en castellà.

tornar al principi

Format i lliurament

Els treballs seguiran, en la mesura del possible, el format establert per l’APA (American Psychological Association), tal com es defineix a:
APA. (2009). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. Consultat a http://www.apastyle.org/
L’extensió del treball serà la necessària per a exposar adequadament els continguts.

Els treballs es podran redactar en català o en castellà, o en alguna altra llengua prèviament acordada amb el professor.

Els treballs únicament es podran lliurar per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.cat).

S’adjuntarà un document en PDF amb el següent nom de fitxer: FAPP_Cognom.pdf.

No s’acceptaran els treballs que no portin el nom correcte en el document adjunt i que no s’enviïn des d’una adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

No s’acceptaran els treballs lliurats al Campus Virtual.

tornar al principi

Metodologia

En conjunt, les principals fases del treball haurien de ser les següents:

En el cas de que es treballi amb pacients, cal recordar les indicacions de l’apartat 9 (“Directrius ètiques per a la recerca”) del Codi d’ètica professional del Col·legi de Logopedes de Catalunya.

Col·legi de Logopedes de Catalunya. (s.d.). Codi d’ètica professional. Barcelona: Col·legi de Logopedes de Catalunya. Consultat a http://www.clc.cat/pdf/codi_etic.pdf
Es pot consultar un model d’autorització (“Autorització d’enregistrament d’imatge i veu per a finalitats terapèutiques / pedagògiques”) a:
Col·legi de Logopedes de Catalunya. (2009). Models d’autoritzacions. Logopèdia. Revista del Col·legi de Logopedes de Catalunya, 16, 20-21. Consultat a http://www.clc.cat/admin/upload/logopedia_16.pdf

tornar al principi

Indicacions bibliogràfiques

Es poden trobar referències bibliogràfiques sobre cadascuna de les etapes del treball experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html

Pel que fa a l’anàlisi de les dades, es troba informació bàsica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/anal_datos.html

Pel que fa als aspectes formals, es pot consultar la bibliografia recomanada a
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion.

En relació als aspectes formals, també es pot consultar:

Biblioteca de la Universitat de Girona. (s.d.). Estil APA. Com citar documents. Girona: Universitat de Girona. Consultat a http://www.udg.edu/LaBibliotecaforma/Comcitardocuments/EstilAPAencatala/tabid/11972/language/ca-ES/Default.aspx

Purdue Online Writing Lab. (2011). Research and citation resources. Purdue online writing lab. West Lafayette, IN: Purdue University. Consultat a http://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/
tornar al principi

Avaluació

El treball es lliurarà per escrit, seguint les indicacions sobre format i lliurament proporcionades pel professor, i es presentarà també oralment. Aquest treball equival a un 40% de la qualificació final (30% la presentació escrita i 10% la presentació oral). La reavaluació del treball es realitzarà únicament en el cas dels estudiants que hagin obtingut una qualificació inferior a 5 (50%) en el treball i que obtinguin una qualificació en l’avaluació contínua major o igual a 4 (40%).

La reavaluació consistirà en el lliurament per escrit d’una segona versió millorada del treball.

El professor podrà entrevistar individualment els autors dels treballs com a part del procés d’avaluació si ho considera necessari.

En l’avaluació del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament: Els errors greus i reiterats d’ortografia o de normativa podran ser motiu de que la qualificació dels treballs no arribi a 5 (50%).

Qualsevol forma de plagi, total o parcial, implicarà la qualificació del treball amb una puntuació de zero.

tornar al principi


Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2011-2012) - Treball
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_11_12/FAPP_11_12_Treball.html
Last updated: 27/1/13 06:26

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.