Guions, bibliografies i materials per temes

4. Les característiques acústiques dels sons de la parla

Guió

Les característiques acústiques dels sons de la parla

Bibliografia

Manuals de fonètica acústica

Treballs generals de fonètica acústica

Teoria acústica de la producció de la parla

Variació acústica

Variació inter i intralocutor

Variació relacionada amb el gènere i l’edat

Tècniques d’anàlisi acústica de la parla

Anàlisi espectrogràfica

Anàlisi melòdica

Espectre mitjà (LTAS)

Eines per a l’anàlisi acústica de la parla

Vocals

Oclusius orals

Oclusius nasals

Fricatius

Laterals

Ròtics

Durada segmental

Elements suprasegmentals

Entonació

Accent

Pauses

Velocitat d’elocució

Ritme

Qualitat de veu

Descripció fonètica acústica del català

Descripció fonètica acústica del castellà

Els elements suprasegmentals del català

Els elements suprasegmentals del castellà

Trastorns de la fonació

Trastorns de la producció de la parla

Trastorns de la percepció de la parla

Materials

L’anàlisi acústica de la parla

La descripció i la classificació acústica dels sons de la parla

Els mètodes d’anàlisi acústica de la parla

L’anàlisi acústica de la parla amb Praat

Les característiques acústiques dels elements segmentals

Els elements suprasegmentals

L’accent

La melodia

L’entonació

Les pauses

La velocitat d’elocució

El ritme

La qualitat de veu

La descripció fonètica i fonològica del català: els elements suprasegmentals

La descripció fonètica i fonològica del castellà: els elements suprasegmentals

L’anàlisi fonètica experimental de la parla patològica

Anàlisi fonètica experimental de produccions de parlants amb disàrtria

Anàlisi fonètica experimental de produccions de parlants amb deficiència auditiva

Exercicis

Anàlisi acústica de la parla

L’estructura formàntica de les vocals

Anàlisi dels formants de les vocals del castellà

Anàlisi de l’entonació del català

Anàlisi de l’entonació del castellà

Anàlisi fonètica experimental de produccions de parlants amb disàrtria

Anàlisi fonètica experimental de produccions de parlants amb deficiència auditiva

Recursos a Internet

L’ona sonora

Fonètica acústica

Eines d’anàlisi acústica

Lectura d’espectrogrames

Elements suprasegmentals

Disàrtria

tornar al principi  tornar endarrere


Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2013-2014) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_13_14/FAPP_13_14_IndexTemes_4.html
Last updated: 4/4/14 13:02

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.