Fonètica aplicada a les patologies de la parla
Curs 2013-2014

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Treball


Continguts

El contingut dels treballs es centrarà, preferentment, en el tema 6 del programa de l’assignatura. En els apartats següents es proporcionen, a títol orientatiu, algunes indicacions sobre possibles temes de treball.

Això no implica que no puguin acceptar-se d’altres propostes, sempre i quan siguin factibles amb el material de què es disposa, siguin adequades al nivell de coneixements dels estudiants i es pugui garantir una supervisió adequada. En tot cas, la selecció del tema de treball es farà conjuntament amb el professor.

El treball es realitzarà en equips formats per 4-5 estudiants.

Materials d’intervenció

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) dels materials en català o en castellà emprats per a la intervenció o correcció en logopèdia.

Procediments d’intervenció

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) dels procediments d’intervenció o correcció emprats en logopèdia.

Materials d’avaluació

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) de les proves d’avaluació de la competència fònica en infants o en adults.

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) de les proves d’avaluació de l’audició en l’audiometria verbal.

Descripció fonètica acústica

Descripció fonètica acústica d’una alteració de la parla en infants o en adults en català o en castellà.

tornar al principi

Metodologia

En conjunt, les principals fases del treball haurien de ser les següents:

En el cas de que es treballi amb pacients, cal recordar les indicacions de l’apartat 9 («Directrius ètiques per a la recerca») del Codi d’ètica professional del Col·legi de Logopedes de Catalunya.

Col·legi de Logopedes de Catalunya. (s.d.). Codi d’ètica professional. Barcelona: Col·legi de Logopedes de Catalunya. Consultat a http://www.clc.cat/pdf/module_06/codi_etic_ca.pdf
Es pot consultar un model d’autorització («Autorització d’enregistrament d’imatge i veu per a finalitats terapèutiques / pedagògiques») a:
Col·legi de Logopedes de Catalunya. (2009). Models d’autoritzacions. Logopèdia. Revista del Col·legi de Logopedes de Catalunya, 16, 20-21. Consultat a http://www.clc.cat/pdf/module_26/61/logopedia_016____UaVJGj4Su7N7SfuQXXZ7_ca.pdf

tornar al principi

Indicacions bibliogràfiques

En el cas de realitzar un treball de tipus experimental (l’anàlisi acústica d’alteracions de la parla, per exemple) es recomana consultar:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Metodo_Experimental.html

Es poden trobar referències bibliogràfiques sobre cadascuna de les etapes del treball experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html

Pel que fa als aspectes formals, es pot consultar la bibliografia recomanada a
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion.

En relació als aspectes formals, també es pot consultar:

Biblioteca de la Universitat de Girona. (s.d.). Estil APA. Com citar documents. Girona: Universitat de Girona. Consultat a http://www.udg.edu/LaBibliotecaforma/Comcitardocuments/EstilAPAencatala/tabid/11972/

Purdue Online Writing Lab. (2011). Research and citation resources. Purdue online writing lab. West Lafayette, IN: Purdue University. Consultat a http://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/

Servei de Biblioteques. (2013). Citacions bibliogràfiques segons el model de l’American Psychological Association. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Consultat a http://ddd.uab.cat/record/113512

tornar al principi

Format i lliurament

Els treballs seguiran, en la mesura del possible, el format establert per l’APA (American Psychological Association), tal com es defineix a:
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
L’extensió del treball serà la necessària per a exposar adequadament els continguts.

Els treballs es podran redactar en català o en castellà, o en alguna altra llengua prèviament acordada amb el professor.

Els treballs únicament es podran lliurar per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.cat).

S’adjuntarà un document en PDF amb el següent nom de fitxer: FAPP_Cognom1_Cognom2_Cognom3_Cognom4.pdf. Els cognoms seran els dels autors del treball.

No s’acceptaran els treballs que no portin el nom correcte en el document adjunt i que no s’enviïn des d’una adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

No s’acceptaran els treballs lliurats al Campus Virtual.

tornar al principi

Avaluació

El treball es lliurarà per escrit, seguint les indicacions sobre format i lliurament proporcionades pel professor. Aquest treball equival a un 40% de la qualificació final. La reavaluació del treball es realitzarà únicament en el cas dels estudiants que hagin obtingut una qualificació inferior a 5 (50%) en el treball i que obtinguin una qualificació en l’avaluació contínua major o igual a 4 (40%).

La reavaluació consistirà en el lliurament per escrit d’una segona versió millorada del treball.

El professor podrà entrevistar individualment els autors dels treballs com a part del procés d’avaluació si ho considera necessari.

En l’avaluació del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament: Els errors greus i reiterats d’ortografia o de normativa podran ser motiu de que la qualificació dels treballs no arribi a 5 (50%).

Qualsevol forma de plagi, total o parcial, implicarà la qualificació del treball amb una puntuació de zero. Es pot trobar informació sobre el plagi a:

Cervera, E. (2014). Plagi acadèmic. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Consultat a http://biblio.uoc.es/app/bibweb/?q=ca/recursos/recull/plagi-acadèmic

tornar al principi

Proposta de calendari de treball

Únicament és obligatori el lliurament de la versió final del treball, però s’aconsella realitzar els lliuraments intermedis que es proposen a continuació per tal de garantir l’adequada supervisió del treball.

Divendres 7 de març de 2014

Lliurament per escrit d’una proposta de treball que contingui:

Divendres, 4 d’abril de 2014

Lliurament per escrit d’una primera versió de la revisió bibliogràfica.

Divendres, 25 d’abril de 2014

Lliurament per escrit d’una primera versió dels apartats metodològics del treball. Si és pertinent per al treball, es poden considerar els aspectes següents:

Divendres, 23 de maig de 2014

Lliurament per escrit d’una primera versió dels resultats de l’anàlisi i d’una discussió preliminar dels resultats.

Divendres, 30 de maig de 2014: Discussió dels treballs

En la sessió dedicada a la discussió dels treballs cada grup realitzarà una breu presentació del treball (aproximadament d’uns 15 minuts), que anirà seguida d’una discussió amb la resta d’estudiants i, si cal, d’indicacions per part del professor. Aquesta sessió es realitza en el moment en què ja s’ha entrat en l’etapa final de la redacció del treball i, per tant, permet fer un balanç de la feina realitzada i de la que queda per fer abans del lliurament final.

L’objectiu de la sessió és doble: per una banda, afavorir el debat entre els grups de treball, compartint la metodologia i els coneixements adquirits; per una altra, permetre que el professor pugui completar les indicacions donades al llarg del desenvolupament del treball per a millorar, si convé, la qualitat del lliurament final.

Divendres, 20 de juny de 2014

Lliurament per escrit de la versió final del treball.

tornar al principi


Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2013-2014) - Treball
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_13_14/FAPP_13_14_Treball.html
Last updated: 28/6/14 22:21

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.