101707 Fonètica aplicada a les patologies de la parla
Curs 2014-2015

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Bibliografia bàsica


Fonètica general

Manuals introductoris

Fernández Planas, A. M. (2005). Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española. Apuntes de catalán, gallego y euskara. Barcelona: Horsori.

Gil, J. (1988). Los sonidos del lenguaje. Madrid: Síntesis.

Manuals avançats

Hewlett, N. i Beck, J. (2006). An introduction to the science of phonetics. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Raphael, J. L., Borden, G. J. i Harris, K. S. (2007). Speech science primer. Physiology, acoustics and perception of speech (5th ed.). Baltimore, MD - Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. (Obra original publicada el 1980)

Descripció fonètica del català i del castellà

Descripció fonètica del català

Julià, J. (2002). Els sons del català. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró, i M. Pérez Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (p. 37-87). Barcelona: Empúries.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Recasens, D. (1993). Fonètica i fonologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Descripció fonètica del castellà

Navarro Tomás, T. (1996). Manual de pronunciación española (26a ed.). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (Obra original publicada el 1918)

Quilis, A. (1993). Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos.

Quilis, A. (2003). Principios de fonética y fonología españolas (5a ed.). Madrid: Arco/Libros. (Obra original publicada el 1997)

Fonètica clínica

Ball, M. J. (1993). Phonetics for speech pathology (2nd ed.). London - New Jersey: Whurr Publishers. (Obra original publicada el 1989)

Ball, M. J. i Müller, N. (2005). Phonetics for communication disorders. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Mendes, A. P., Ferreira, L. J. L. i Castro, E. (2012). Softwares e hardwares de análise acústica da voz e da fala. Distúrbios da Comunicação, 24(3), 421-430. Consultat a http://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/13159

Müller, N. i Ball, M. J. (Eds.). (2013). Research methods in clinical linguistics and phonetics: A practical guide. Oxford: Blackwell.

Ryalls, J. i Behrens, S. J. (2000). Introduction to speech science. From basic theories to clinical applications. London: Allyn and Bacon.

Shriberg, L. D. i Kent, R. D. (2013). Clinical phonetics (4th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon. (Obra original publicada el 1983)


Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2014-2015) - Bibliografia bàsica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_14_15/FAPP_14_15_BibBas.html
Last updated: 12/2/15 19:38

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.