Fonètica aplicada a les patologies de la parla
Curs 2014-2015

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Programa


1. L’àmbit de la fonètica clínica

La lingüística clínica

Definició i objectius de la lingüística clínica

La fonètica clínica

L’àmbit de la fonètica clínica

Les aproximacions a la fonètica clínica

La fonologia clínica

L’àmbit de la fonologia clínica

La distinció entre fonètica i fonologia en el context clínic

tornar al principi

2. La representació dels sons de la parla

La transcripció fonètica i l’Alfabet Fonètic Internacional

La transcripció fonètica i els alfabets fonètics

L’Alfabet Fonètic Internacional

La transcripció de la parla patològica

L’ampliació de l’Alfabet Fonètic Internacional per a la transcripció de les alteracions en la producció de la parla: extIPA

tornar al principi

3. Les característiques acústiques dels sons de la parla

El mètode experimental en fonètica

El corpus de treball

Els participants en els experiments

L’obtenció de les dades

L’anàlisi acústica de la parla

Conceptes bàsics de fonètica acústica

Tècniques d’anàlisi acústica de la parla

Caracterització acústica dels elements segmentals i suprasegmentals del català i del castellà

Característiques acústiques dels elements segmentals

Anàlisi acústica dels elements segmentals del català

Anàlisi acústica dels elements segmentals del castellà

Característiques acústiques dels elements suprasegmentals

Anàlisi acústica dels elements suprasegmentals del català

Anàlisi acústica dels elements suprasegmentals del castellà

L’anàlisi acústica de la parla patològica

tornar al principi

4. La percepció dels sons de la parla

L’audició

Nocions bàsiques de psicoacústica

La percepció de la parla

La percepció de la parla

Mètodes d’estudi de la percepció de la parla

La síntesi de la parla

La segmentació temporal

El filtrat en bandes freqüencials

La manipulació de la parla natural

La percepció dels elements segmentals

La percepció dels elements suprasegmentals

Models de percepció de la parla

tornar al principi

5. Anàlisi fonètica de materials d’avaluació i d’intervenció en logopèdia

L’avaluació fonètica i fonològica dels trastorns de la parla

Avaluació de la producció: anàlisi fonètica de materials

Avaluació de la percepció: anàlisi fonètica de materials

Avaluació de l’audició: anàlisi fonètica de materials

Tècniques d’intervenció en logopèdia

Les bases fonètiques del mètode verbo-tonal

Materials per a la intervenció en les alteracions fonètiques i fonològiques

Anàlisi fonètica de materials per a la intervenció en les alteracions fonètiques i fonològiques

tornar al principi

Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2014-2015) - Programa
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_14_15/FAPP_14_15_Programa.html
Last updated: 10/5/15 12:41

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.