Fonètica aplicada a les patologies de la parla
Curs 2014-2015

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Treball


Continguts

El contingut dels treballs es centrarà en algun aspecte relacionat amb el programa de l’assignatura. En els apartats següents es proporcionen, a títol orientatiu, algunes indicacions sobre possibles temes de treball.

Els temes de treball proposats pels estudiant s’acceptaran sempre i quan siguin factibles amb el material de què es disposa, siguin adequats al nivell de coneixements dels alumnes i al nivell de l’assignatura i es pugui garantir una supervisió adequada. En tot cas, la selecció del tema de treball es farà conjuntament amb el professor.

El treball es realitzarà en equip.

Materials d’intervenció

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) dels materials en català o en castellà emprats per a la intervenció o correcció en logopèdia.

Procediments d’intervenció

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) dels procediments d’intervenció o correcció emprats en logopèdia.

Materials d’avaluació

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) de les proves d’avaluació de la competència fònica en infants o en adults.

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) de les proves d’avaluació de l’audició en l’audiometria verbal.

Descripció fonètica acústica

Descripció fonètica acústica d’una alteració de la parla en infants o en adults en català o en castellà.

Temes del treballs de cursos anteriors

tornar al principi

Metodologia

En conjunt, i amb l’adaptació necessària que requereixi cada tema, les principals fases del treball haurien de ser les següents:

En el cas de que es treballi amb pacients, cal recordar les indicacions de l’apartat 9 («Directrius ètiques per a la recerca») del Codi d’ètica professional del Col·legi de Logopedes de Catalunya.

Col·legi de Logopedes de Catalunya. (s.d.). Codi d’ètica professional. Barcelona: Col·legi de Logopedes de Catalunya. Consultat a http://www.clc.cat/pdf/module_06/codi_etic_ca.pdf
Es pot consultar un model d’autorització («Autorització d’enregistrament d’imatge i veu per a finalitats terapèutiques / pedagògiques») a:
Col·legi de Logopedes de Catalunya. (2009). Models d’autoritzacions. Logopèdia. Revista del Col·legi de Logopedes de Catalunya, 16, 20-21. Consultat a http://www.clc.cat/pdf/module_26/61/logopedia_016____UaVJGj4Su7N7SfuQXXZ7_ca.pdf

tornar al principi

Indicacions bibliogràfiques

En el cas de realitzar un treball de tipus experimental (l’anàlisi acústica d’alteracions de la parla, per exemple) es recomana consultar:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Metodo_Experimental.html

Es poden trobar referències bibliogràfiques sobre cadascuna de les etapes del treball experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html

Pel que fa als aspectes formals del treball, es pot consultar la bibliografia recomanada a
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion.

tornar al principi

Format i lliurament

Els treballs seguiran, en la mesura del possible, el format establert per l’APA (American Psychological Association), tal com es defineix a:
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
L’extensió del treball serà la necessària per a exposar adequadament els continguts.

Els treballs es podran redactar en català o en castellà, o en alguna altra llengua prèviament acordada amb el professor.

Els treballs únicament es podran lliurar per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.cat).

S’adjuntarà un document en PDF amb el següent nom de fitxer: FAPP_Cognom1_Cognom2_Cognom3_Cognom4.pdf. Els cognoms seran els dels autors del treball.

No s’acceptaran els treballs que no portin el nom correcte en el document adjunt i que no s’enviïn des d’una adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

No s’acceptaran els treballs lliurats al Campus Virtual.

tornar al principi

Avaluació

El treball es presentarà oralment i es lliurarà per escrit, seguint les indicacions sobre format i lliurament proporcionades pel professor. Aquest treball equival a un 40% de la qualificació final (10% la presentació oral i 30% la presentació escrita). La reavaluació del treball es realitzarà únicament en el cas dels estudiants que hagin obtingut una qualificació inferior a 5 en el treball i que obtinguin una qualificació en l’avaluació contínua major o igual a 4.

La reavaluació consistirà en el lliurament per escrit d’una segona versió millorada del treball.

El professor podrà entrevistar individualment els autors dels treballs com a part del procés d’avaluació si ho considera necessari.

En l’avaluació del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament: Els errors de normativa (incloent els d’ortografia) i els problemes en l’expressió escrita podran ser el motiu de que la qualificació del treball no arribi a 5.

Qualsevol forma de plagi, total o parcial, implicarà la qualificació del treball amb una puntuació de zero. Es pot trobar informació sobre el plagi a:

Cervera, E. (2014). Plagi acadèmic. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Consultat a http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/plagi-academic

tornar al principi

Proposta de calendari de treball

Únicament són obligatoris per a la qualificació el lliurament de la versió final del treball i la presentació oral, però s’aconsella realitzar, per correu electrònic, els lliuraments intermedis que es proposen a continuació per tal de garantir l’adequada supervisió del treball. Aquests lliuraments no es qualifiquen.

Divendres 27 de febrer de 2015

Lliurament per escrit d’una proposta de treball que contingui:

Divendres, 27 de març de 2015

Lliurament per escrit d’una primera versió de la revisió bibliogràfica.

Divendres, 24 d’abril de 2014

Lliurament per escrit d’una primera versió dels apartats metodològics del treball. Si és pertinent per al treball, es poden considerar els aspectes següents:

Divendres, 22 de maig de 2014

Lliurament per escrit d’una primera versió dels resultats de l’anàlisi i d’una discussió preliminar dels resultats.

divendres, 5 de juny de 2015

Presentació oral del treball.

dilluns, 22 de juny de 2015

Lliurament per escrit de la versió final del treball.

tornar al principi


Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2014-2015) - Treball
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/FAPP_14_15/FAPP_14_15_Treball.html
Last updated: 19/6/15 10:30

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.