Fonètica aplicada a les patologies de la parla
Curs 2015-2016

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Treball


Continguts

El contingut dels treballs es centrarà en algun aspecte relacionat amb el programa de l’assignatura. En els apartats següents es proporcionen, a títol orientatiu, algunes indicacions sobre possibles temes de treball.

Els temes de treball proposats pels estudiant s’acceptaran sempre i quan siguin factibles amb el material de què es disposa, siguin adequats al nivell de coneixements dels alumnes i al nivell de l’assignatura i es pugui garantir una supervisió adequada. En tot cas, la selecció del tema de treball es farà conjuntament amb el professor.

El treball es realitzarà en equip.

Materials d’intervenció

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) dels materials en català o en castellà emprats per a la intervenció o correcció en logopèdia.

Procediments d’intervenció

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) dels procediments d’intervenció o correcció emprats en logopèdia.

Materials d’avaluació

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) de les proves d’avaluació de la competència fònica en infants o en adults.

Anàlisi crítica de les bases fonètiques (i fonològiques, si són pertinents) de les proves d’avaluació de l’audició en l’audiometria verbal.

Descripció fonètica acústica

Descripció fonètica acústica d’una alteració de la parla en infants o en adults en català o en castellà.

Temes del treballs de cursos anteriors

tornar al principi

Metodologia

En conjunt, i amb l’adaptació necessària que requereixi cada tema, les principals fases del treball haurien de ser les següents:

En el cas de que es treballi amb pacients, cal recordar les indicacions de l’apartat 9 («Directrius ètiques per a la recerca») del Codi d’ètica professional del Col·legi de Logopedes de Catalunya.

Col·legi de Logopedes de Catalunya. (s.d.). Codi d’ètica professional. Barcelona: Col·legi de Logopedes de Catalunya. Consultat a http://www.clc.cat/pdf/module_06/codi_etic_ca.pdf

Es pot consultar un model d’autorització («Autorització d’enregistrament d’imatge i veu per a finalitats terapèutiques / pedagògiques») a:

Col·legi de Logopedes de Catalunya. (2009). Models d’autoritzacions. Logopèdia. Revista del Col·legi de Logopedes de Catalunya, 16, 20-21. Consultat a http://www.clc.cat/pdf/module_26/61/logopedia_016____UaVJGj4Su7N7SfuQXXZ7_ca.pdf

tornar al principi

Indicacions bibliogràfiques

En el cas de realitzar un treball de tipus experimental (l’anàlisi acústica d’alteracions de la parla, per exemple) es recomana consultar:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Metodo_Experimental.html

Es poden trobar referències bibliogràfiques sobre cadascuna de les etapes del treball experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html

Pel que fa als aspectes formals del treball, es pot consultar la bibliografia recomanada a
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion.

tornar al principi

Format i lliurament

Els treballs seguiran, en la mesura del possible, el format establert per l’APA (American Psychological Association), tal com es defineix a:

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

L’extensió del treball serà la necessària per a exposar adequadament els continguts.

Els treballs es podran redactar en català o en castellà, o en alguna altra llengua prèviament acordada amb el professor.

Els treballs únicament es podran lliurar per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.cat).

S’adjuntarà un document en PDF amb el següent nom de fitxer: FAPP_Cognom1_Cognom2_Cognom3_Cognom4.pdf. Els cognoms seran els dels autors del treball.

No s’acceptaran els treballs que no portin el nom correcte en el document adjunt i que no s’enviïn des d’una adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

No s’acceptaran els treballs lliurats al Campus Virtual.

tornar al principi

Avaluació

El treball es lliurarà per escrit, seguint les indicacions sobre format i lliurament proporcionades pel professor. Aquest treball equival a un 40% de la qualificació final.

La reavaluació del treball es realitzarà únicament en el cas dels estudiants que hagin obtingut una qualificació inferior a 5 en el treball i que obtinguin una qualificació en l’avaluació contínua entre 4 i 4,9.

La reavaluació consistirà en el lliurament per escrit d’una segona versió millorada del treball.

El professor podrà entrevistar individualment els autors dels treballs com a part del procés d’avaluació si ho considera necessari.

En l’avaluació del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament:

Els errors de normativa (incloent els d’ortografia) i els problemes en l’expressió escrita podran ser el motiu de que la qualificació del treball no arribi a 5.

Qualsevol forma de plagi, total o parcial, implicarà la qualificació del treball amb una puntuació de zero. Es pot trobar informació sobre el plagi a:

Cervera, E. (2014). Plagi acadèmic. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Consultat a http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/plagi-academic

tornar al principi
Fonètica aplicada a les patologies de la parla (2015-2016) - Treball
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: