La enseñanza de la pronunciación

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

ic

Instituto Cervantes de Roma
15 de febrero de 2002

Instituto Cervantes de Milán
23 de febrero de 2002