La enseñanza de la pronunciación

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

ic

Instituto Cervantes de París
5 y 6 de abril de 2003