Recursos tecnológicos para el profesor de español como lengua extranjera

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

ic Utrecht
Aproximación al español contemporáneo
Departamento de Lengua y Cultura Españolas, Universidad de Utrecht
Instituto Cervantes de Utrecht
7 de febrero de 2003