Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge
Curs 2012-2013

Primer semestre
Segon curs
6 crèdits

Anna Gavarró
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


exclamation point

Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari.


Objectius


Avaluació

La qualificació de l’avaluació contínua s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de dues proves escrites i un treball escrit: 34% corresponent a la prova 1, 33% corresponent al treball i 33% corresponent a la prova 2. La prova escrita presencial 1 i el treball escrit consistiran en preguntes amb resposta "cert" o "fals" sobre els continguts del programa de l’assignatura. Cada resposta encertada es valorarà amb un punt i cada resposta errònia restarà mig punt; les respostes en blanc ni sumen ni resten punts. Durant la realització de la prova escrita presencial 1 i del treball escrit, els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Les dues proves i el treball constitueixen l’únic element considerat en l’avaluació de l’assignatura.

Es considerarà aprovada una prova o un treball si s’obté una nota igual o superior a 5.

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Text refós aprovat per l’Acord de Consell de Govern de 2 de març de 2011.

El fet de no presentar-se a alguna d’aquestes proves o de no presentar el treball implicarà una puntuació de zero en la prova o en el treball.

Els estudiants que lliurin una única evidència d’aprenentatge tindran la qualificació de «No presentat». Els estudiants que lliurin més d’una evidència d’aprenentatge constaran com a presentats.

Els estudiants que hagin lliurat més d’una evidència d’aprenentatge i que hagin obtingut una mitjana igual o superior a 4 podran realitzar la reavaluació. En aquest cas, els estudiants realitzaran la reavaluació corresponent a les parts del programa (temes 1, 2; tema 3; tema 4) per a les que hagin obtingut una puntuació inferior a 5 en les proves d’avaluació contínua.

Els estudiants que obtinguin una qualificació mitjana en l’avaluació contínua (prova escrita presencial 1, treball escrit i prova escrita presencial 2) igual o superior a 5 no hauran de realitzar la reavaluació.


Distribució de l’assignatura i materials

Les classes corresponents als temes 1, 2 i 3 del programa seran impartides pel professor Llisterri, i les corresponents al tema 4 per la professora Gavarró.

Els materials corresponents als temes 1, 2 i 3 així com totes les informacions sobre les classes del professor Llisterri es publicaran a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/LAPL.html


Atenció als estudiants

Anna Gavarró

Àrea de Lingüística General, Departament de Filologia Catalana, Facultat de Filosofia i Lletres.

Correu electrònic: anna.gavarro@uab.cat

Permanència al despatx: dilluns i dimarts de 9:30 a 10:30 (despatx B9-0032, Facultat de Filosofia i Lletres).

Hores prèviament concertades: dimarts de 10:30 a 12:30 (despatx B9-0032, Facultat de Filosofia i Lletres).

Joaquim Llisterri

Àrea de Lingüística General, Departament de Filologia Espanyola, Facultat de Filosofia i Lletres.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Permanència al despatx: dimarts i dijous de 10 a 11 (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres).

Hores prèviament concertades: dimarts i dijous de 11 a 13 (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres).

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat). No utilitzeu el Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2012-2013)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/LAPL_12_13/LAPL_12_13_General.html
Last updated: 18/4/16 07:24

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.