Guia docent

Objectius

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Guions, bibliografies i materials per temes

Avaluació

Prova escrita presencial 1 (EV1)

Treball escrit (EV2)

Prova de reavaluació

Qualificacions
(Darrera actualització: 28 de gener de 2013)

Distribució de l’assignatura i materials

Calendari de classes i d’avaluació

Atenció als estudiants

Eines i recursos