Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge
Curs 2013-2014

Anna Gavarró
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Programa


1.- La lingüística i les patologies del llenguatge

La lingüística clínica

Definició de la lingüística clínica. Objectius de la lingüística clínica. La lingüística clínica en el context internacional. La lingüística clínica a Espanya.

Alguns conceptes bàsics

Llenguatge i parla. Teoria lingüística, lingüística descriptiva i lingüística prescriptiva.

El paper de la lingüística en l’àmbit de les patologies del llenguatge i de la parla

L’estudi de les patologies del llenguatge i de la parla com a camp interdisciplinari. La relació entre la lingüística i les patologies del llenguatge i de la parla.
tornar al principi

2.- Anàlisi fonètica de la parla patològica

La fonètica clínica

L’àmbit de la fonètica clínica. Fonètica clínica i fonologia clínica.

La classificació articulatòria dels sons de la parla

Mode de sortida de l’aire. Estat de la glotis. El mode d’articulació de les consonants. El lloc d’articulació de les consonants. La classificació articulatòria de les vocals.

La representació dels sons de la parla: l’Alfabet Fonètic Internacional

Les relacions entre sons i grafies. Els alfabets fonètics. L’Alfabet Fonètic Internacional.

Descripció fonètica del català

Els elements segmentals del català. Els elements suprasegmentals del català.

Descripció fonètica del castellà

Els elements segmentals del castellà. Els elements suprasegmentals del castellà.

La transcripció fonètica de la parla patològica

Problemes de la transcripció fonètica de la parla patològica. L’ampliació de l’Alfabet Fonètic Internacional per a la transcripció de la parla patològica: ExtIPA Symbols for Disordered Speech.
tornar al principi

3.- Anàlisi fonològica de la parla patològica

Conceptes i mètodes de l’anàlisi fonològica

Fonètica i fonologia

La relació entre la fonètica i la fonologia. Representació fonètica i representació fonològica.

Les unitats de l’anàlisi fonològica

El concepte de fonema. Fonema, fon i al·lòfon. Els trets distintius.

La síl·laba

L’estructura de la síl·laba.

Els processos fonològics

Les regles fonològiques. Els processos fonològics: processos d’assimilació; processos que afecten l’estructura sil·làbica; processos d’afebliment i de reforç; processos de neutralització.

L’anàlisi fonològica

Objectius i mètodes de l’anàlisi fonològica.

Descripció fonològica del català

L’inventari de fonemes del català. L’estructura de la síl·laba en català. Els processos fonològics en català.

Descripció fonològica del castellà

L’inventari de fonemes del castellà. L’estructura de la síl·laba en castellà. Els processos fonològics en castellà.

La fonologia clínica

tornar al principi

4.- La morfologia, la sintaxi i la semàntica a les patologies del llenguatge

Patologia de l’adquisició: el trastorn específic del llenguatge

Patologies adquirides: l’afàsia

Altres patologies: síndrome de Williams, síndrome de Down, autisme

tornar al principi

Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2013-2014) - Programa
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/LAPL_13_14/LAPL_13_14_Programa.html
Last updated: 28/10/13 08:54

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.