Guia docent

Objectius

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Guions, bibliografies i materials per temes

Avaluació

Prova escrita presencial 1

Treball escrit no presencial 1

Qualificacions
(Darrera actualització: 20/01/15)

Distribució de l’assignatura i materials

Calendari de classes i d’avaluació

Atenció als estudiants

Eines i recursos