Guia docent

Objectius

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Guions, bibliografies i materials per temes

Avaluació

Treball escrit no presencial 2

Prova escrita presencial 2

Qualificacions
(Darrera actualització: 25/01/2016)

Distribució de l’assignatura i materials

Calendari de classes i d’avaluació

Atenció als estudiants

Eines i recursos