Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge
Curs 2017-2018


Programa


1 - Anàlisi fonètica de la parla patològica

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola

La fonètica clínica

L’àmbit de la fonètica clínica.

La representació dels sons de la parla: l’Alfabet Fonètic Internacional

Les relacions entre sons i grafies. Els alfabets fonètics. L’Alfabet Fonètic Internacional.

Descripció fonètica del català

Els elements segmentals del català. Els elements suprasegmentals del català.

Descripció fonètica del castellà

Els elements segmentals del castellà. Els elements suprasegmentals del castellà.

La transcripció fonètica de la parla patològica

Problemes de la transcripció fonètica de la parla patològica. L’ampliació de l’Alfabet Fonètic Internacional per a la transcripció de la parla patològica: ExtIPA Symbols for Disordered Speech.

tornar al principi

2 - Anàlisi fonològica de la parla patològica

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola

L’anàlisi fonològica

Objectius de l’anàlisi fonològica. Mètodes de l’anàlisi fonològica: prova dels parells mínims; relacions distribucionals.

Descripció fonològica del català

L’inventari de fonemes del català. L’estructura de la síl·laba en català. Els processos fonològics en català.

Descripció fonològica del castellà

L’inventari de fonemes del castellà. L’estructura de la síl·laba en castellà. Els processos fonològics en castellà.

La fonologia clínica

L’àmbit de la fonologia clínica. La distinció entre fonètica i fonologia en el context clínic. Objectius de l’anàlisi fonològica clínica. Mètodes d’anàlisi fonològica clínica.

tornar al principi

3 - La lingüística i les patologies del llenguatge

Anna Bartra, Departament de Filologia Catalana
Marta Khouja, Departament de Filologia Catalana
Oriol Quintana, Departament de Filologia Catalana

Introducció al marc teòric. El llenguatge i l’estructura de les llengües.

Unitats, propietats, regles i estructures.

Un model lingüístic d’adquisició.

tornar al principi

4 - Perspectiva lingüística de les patologies del llenguatge

Anna Bartra, Departament de Filologia Catalana
Marta Khouja, Departament de Filologia Catalana
Oriol Quintana, Departament de Filologia Catalana

Patologia de l’adquisició: el trastorn específic del llenguatge

Patologies adquirides: l’afàsia

Altres patologies: síndrome de Williams, síndrome de Down, patologies de l’espectre autista.

tornar al principi
Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge (2017-2018) - Programa
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: