Presentació  La correcció fonètica a l’aula d’espanyol L2

Referències Referències sobre correcció fonètica en espanyol L2

web Materials a la web sobre ensenyament de la pronunciació en espanyol L2

MaterialsDescripció fonètica de l’espanyol

ball_green Vocalisme

ball_green Consonantisme

Referències  Referències sobre fonètica contrastiva

Referències  Referències generals sobre ensenyament de la pronunciació i correcció fonètica

Referències  Referències sobre correcció fonètica i ensenyament de llengües assistit per ordinador

Referències Referències sobre adquisició fonètica d’una L2