La correcció fonètica a l’aula d’espanyol L2

Joaquim Llisterri

Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

III Curs d’especialització en ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera

UdL

Universitat de Lleida
Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Instituto Cervantes
Instituto Cervantes

Lleida, 10 de març de 2001