La corrección fonética en el aula de español como lengua extranjera

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

IV Curso de Especialización
La enseñanza del español como lengua extranjera

UdL

Universitat de Lleida
Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Instituto Cervantes

Instituto Cervantes

Lleida, 2 de març de 2002