Nuevas tecnologías y enseñanza del español como lengua extranjera

Joaquim Llisterri

UAB

Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona

Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

UPF

Curso de Didáctica del Español como Lengua Extranjera: Nuevas Tecnologías y Bases Lingüísticas
Departament de Traducció i Filologia - Institut d’Educació Contínua
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, 15 de julio de 2002