Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica (2000-2001)

Joaquim Llisterri

5 crèdits, segon semestre, curs 2000-2001

line_red

Examen parcial
Tema 1
Les tecnologies de la parla

line_red

Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

El treball ha de consistir en una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements. Es podrà redactar en català o en castellà, amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament:

Data d’entrega: divendres 6 d’abril fins les 11:30 h. a l’aula 203 o el mateix dia fins les 14:30h per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.es).


line_red

Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica (2000-2001) - Examen parcial del tema 1
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/fonetica_aplicada_2000/Ling_Apl_ex_1_00_01.html
Last updated: 3/7/10 10:54

line_red