Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica (2000-2001)

Joaquim Llisterri

5 crèdits, segon semestre, curs 2000-2001

line_red

Examen parcial
Tema 3
Les patologies de la parla

line_red

Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

El treball ha de consistir en una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements. Es podrà redactar en català o en castellà, amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament:

Data d’entrega: divendres 8 de juny fins les 14 h. a la secretaria del Departament de Filologia Espanyola o el mateix dia fins les 21h. per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.es).

Les qualificacions s’exposaran el dilluns 11 de juny al tauler d’anuncis del despatx B11-222 (Departament de Filologia Espanyola, Facultat de Filosofia i Lletres).


line_red

Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica (2000-2001) - Examen parcial del tema 3
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/fonetica_aplicada_2000/Ling_Apl_ex_3_00_01.html
Last updated: 3/7/10 10:54

line_red