Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica (2000-2001)

Treballs de curs

Joaquim Llisterri

line_red

Indicacions generals

Tal com s’indica en el programa del curs, els estudiants podran ser avaluats mitjançant un treball experimental -individual o en grup - realitzat en el Laboratori de Fonètica de la UAB sota la supervisió del professor.

El treball es defensarà en una entrevista individual durant el període d’exàmens de les assignatures del segon quadrimestre, i s’entregarà per escrit el dia de l’examen final de l’assignatura.

En l’avaluació del treball es tindran en compte els elements següents:

Cal assenyalar que aquesta opció no eximeix del coneixement de la bibliografia relativa als temes del programa, i que s’aconsella especialment als estudiants amb disponibilitat d’horari.

Continguts

El contingut dels treballs haurà d’estar relacionat amb un dels tres apartats del programa de l’assignatura: tecnologies de la parla, problemes fonètics en l’adquisició de segones i terceres llengües o problemes fonètics en les patologies de la parla. En els apartats següents es proporcionen, a títol orientatiu, algunes indicacions sobre possibles temes de treball. En tot cas, la selecció del tema de treball es farà conjuntament amb el professor.

Tecnologies de la parla

1.- Informació lingüística en la conversió de text a parla en català

1.1.- El processament previ del text
El treball es centrarà en la formulació de les regles necessàries per al processament del text d’entrada en un conversor de text a parla en català, de manera que s’obtingui una representació ortogràfica normalitzada d’elements com ara abreviatures, xifres, dates, hores, etc.
1.2.- La transcripció fonètica dels noms propis no catalans
El treball tindrà com a objectiu formular regles per a la transcripció fonètica automàtica dels noms propis no catalans i, si s’escau, crear diccionaris específics de noms propis amb una transcripció fonètica adaptada a l’inventari fonètic del català.
1.3.- La durada segmental
El treball consistirà en una ampliació d’un model de durada segmental desenvolupat per a la conversió de text a parla en català, obtenint dades per a un nou locutor a partir d’un corpus ja desenvolupat.

Pot trobar-se una presentació de les tasques realitzades fins ara a LLISTERRI, J.- GARRIDO, J.M. - RÍOS, A.- JIMÉNEZ, E. (2000) Models prosòdics per a la conversió de text a parla, I Jornades del Centre de Referència en Enginyeria Lingüística (CREL), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 4 i 5 d’abril de 2000.
http://liceu.uab.cat/publicacions/SFI_UAB_Models_prosodics.pdf

1.4.- L’assignació de pauses
El treball consistirà en una ampliació d’un model d’assignació automàtica de pauses per a la conversió de text a parla en català, obtenint noves dades a partir d’un corpus ja desenvolupat.

Pot trobar-se una presentació de les tasques realitzades fins ara a LLISTERRI, J.- GARRIDO, J.M. - RÍOS, A.- JIMÉNEZ, E. (2000) Models prosòdics per a la conversió de text a parla, I Jornades del Centre de Referència en Enginyeria Lingüística (CREL), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 4 i 5 d’abril de 2000.
http://liceu.uab.cat/publicacions/SFI_UAB_Models_prosodics.pdf

1.5.- Els patrons melòdics dels grups fònics
El treball consistirà en la definició de patrons melòdics - moviments de la corba melòdica - dels grups fònics del català partint de l’anàlisi d’un corpus ja desenvolupat. Es centrarà en un tipus determinat d’oracions (per exemple, les interrogatives) o en grups fònics situats en una determinada posició.

El corpus en el qual es basarà el treball es troba descrit a RIERA, M.- JIMÉNEZ, E. (2000) Corpus prosòdic, I Jornades del Centre de Referència en Enginyeria Lingüística (CREL), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 4 i 5 d’abril de 2000.
http://liceu.uab.cat/publicacions/SFI_UAB_Corpus_Prosodic.pdf

1.6.- Avaluació auditiva d’un conversor i proposta de millores
El treball es centrarà en l’avaluació auditiva de diversos aspectes d’un conversor de text a parla en català i en la proposta de millores a partir dels problemes detectats.

El conversor es troba descrit a BONAFONTE, A.- ESQUERRA, I.- FEBRER, A.- FONOLLOSA, J.A.- VALLVERDÚ, F. (1999) "The UPC Text-to-Speech System for Spanish and Catalan", in Proceedings of the 5th International Conference on Spoken Language Processing, ICSLP'98, Sydney, Australia, 30th November-4th December 1998.
http://gps-tsc.upc.es/veu/pubs/download/Bon98b.ps.gz

Es pot accedir a una demostració en línia a:
http://gps-tsc.upc.es/veu/soft/demos/tts.html

2.- Informació lingüística en la conversió de text a parla en castellà

2.1.- La transcripció fonètica de les sigles
El treball consistirà en un anàlisi de com es realitza la lectura de sigles en castellà, tant de les existents com de noves sigles possibles, formalitzant els resultats en forma de regles que es puguin aplicar a un sistema automàtic de transcripció fonètica integrat en un conversor de text a parla.
2.2.- La transcripció fonètica dels noms propis no castellans
El treball tindrà com a objectiu formular regles per a la transcripció fonètica automàtica dels noms propis no castellans i, si s’escau, crear diccionaris específics de noms propis amb una transcripció fonètica adaptada a l’inventari fonètic del castellà.
2.3.- Durada segmental i velocitat d’elocució
El treball es centrarà en l’anàlisi acústica dels canvis de durada que es produeixen en una determinada classe de segments en castellà en funció dels canvis en la velocitat d’elocució en la lectura, amb l’objectiu final de sistematitzar aquests canvis en un conjunt de regles de durada aplicables a la conversió de text a parla.
2.4. El xoc accentual en castellà
El treball tindrà com a objectiu determinar les característiques acústiques pel que fa a la durada, els moviments de la corba melòdica i la intensitat de vocals accentuades que es troben en síl·labes adjacents, per tal d’establir un conjunt de regles que es puguin aplicar a la conversió de text a parla.
2.5. Grups entonatius i estructura sintàctica
El treball es centrarà en l’anàlisi acústica dels moviments de la corba melòdica propis de grups entonatius situats en una determinada estructura sintàctica - per exemple oracions coordinades o subordinades - en el cas en que les fronteres dels grups entonatius no estan marcades per una pausa. L’objectiu final serà sistematitzar el comportament tonal dels grups estudiats per aplicar els coneixements obtinguts a la conversió de text a parla.

Adquisició de segones i terceres llengües

1.- Les intereferències fonètiques en parlants bilingües català - castellà

El treball consistirà en l’anàlisi acústica d’un fenomen de naturalesa segmental o suprasegmental en un corpus de realitzacions fonètiques de parlants bilingües català - castellà. Es podran considerar factors de variació com ara el grau de bilingüisme o l’estil de parla.

Podeu trobar una primera aproximació - no experimental - al tema a LLISTERRI, J.- POCH, D. "Descripción fonética del castellano hablado en Cataluña", Jornades sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura castellanes a Catalunya, Barcelona, 25-26 April 1991.
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/Escola_Mestres_91.html

2.- Les interferències fonètiques en l’adquisició del català com a llengua estrangera

El treball es centrarà en l’anàlisi acústica d’un fenomen segmental o suprasegmental que reflecteixi la interferència fonètica entre la L1 d’un o més parlants i el català après com a llengua estrangera o com a segona llengua. Es podran considerar com a factors de variació el grau d’adquisició del català, l’estil de parla o el context en el qual es produeix el fenomen estudiat.

3.- Les interferències fonètiques en l’adquisició del castellà com a llengua estrangera

El treball es centrarà en l’anàlisi acústica d’un fenomen segmental o suprasegmental que reflecteixi la interferència fonètica entre la L1 d’un o més parlants i el castellà après com a llengua estrangera o com a segona llengua. Es podran considerar com a factors de variació el grau d’adquisició del castellà, l’estil de parla o el context en el qual es produeix el fenomen estudiat.

4.- Les interferències fonètiques en l’adquisició de l’anglès com a llengua estrangera per part de bilingües català - castellà

El treball es centrarà en l’anàlisi acústica d’un fenomen segmental o suprasegmental que reflecteixi la interferència fonètica entre la L1 d’un o més parlants i l’anglès après com a llengua estrangera o com a segona llengua. Es podran considerar com a factors de variació el grau d’adquisició de l’anglès, la dominància lingüística en català o en castellà, l’estil de parla o el context en el qual es produeix el fenomen estudiat.

5.- Les interferències fonètiques en l’adquisició del francès com a llengua estrangera per part de bilingües català - castellà

El treball es centrarà en l’anàlisi acústica d’un fenomen segmental o suprasegmental que reflecteixi la interferència fonètica entre la L1 d’un o més parlants i el francès après com a llengua estrangera o com a segona llengua. Es podran considerar com a factors de variació el grau d’adquisició del francès, la dominància lingüística en català o en castellà, l’estil de parla o el context en el qual es produeix el fenomen estudiat.

Patologies de la parla

Els treballs es centraran en la descripció acústica dels problemes fonètics segmentals i/o suprasegmentals que es puguin detectar en un corpus oral d’un o més parlants afectats de trastorns de la producció o la percepció de la parla. Els fenòmens estudiats es determinaran en cada cas en funció de les característiques del corpus de treball disponible.

Metodologia

El treball es realitzarà seguint, en principi, les etapes pròpies dels estudis experimentals en fonètica, tot i que es faran les adaptacions necessàries en cada cas. En conjunt, les principals fases del treball haurien de ser les següents:

Es pot trobar una presentació del mètode experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Metodo_Experimental.html
i també a Llisterri (1991)

Indicacions bibliogràfiques

LLISTERRI, J. (1991) Introducción a la fonética: el método experimental. Barcelona: Anthropos (Autores, Textos y Temas, Lingüística, 3).

Es poden trobar referències bibliogràfiques sobre cadascuna de les etapes del mètode experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html


line_red

Lingüística Aplicada I: Aplicacions de la fonètica (2000-2001) - Treballs de curs
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/fonetica_aplicada_2000/Ling_Apl_treballs_00_01.html
Last updated: 3/7/10 10:54

line_red