line_red

3. Les patologies del llenguatge i de la parla

Lingüística Aplicada I: Les aplicacions de la fonètica (2002-2003)

Joaquim Llisterri

line_red

Visió general dels transtorns del llenguatge i de la parla

Patologies derivades d’alteracions mentals, cognitives i emotives

Psicosi, autisme, disfèmia i dislèxia.

Patologies derivades d’alteracions orgàniques cerebrals

Afàsia, dislèxia orgànica i oligofrènia.

Patologies derivades d’alteracions en la producció i la recepció de la parla

Disàrtira, dislàlia, disglòssia, disfonia i sordesa.

Lingüística i patologia del llenguatge

Les relacions entre la lingüística i la patologia del llenguatge

Neurolingüística, psicolingüística, patologia del llenguatge i logopèdia. La parla patològica com a font de dades per a l’estudi del llenguatge. La lingüística com a eina de treball en patologia del llenguatge: caracterització de les patologies, diagnòstic i intervenció.

L’avaluació lingüística del llenguatge patològic

El diagnòstic fonètic

Informació mèdica i informació lingüística

El protocol d’Almirall (1991)

La transcripció fonètica de la parla patològica

L’estudi experimental dels transtorns de la parla: problemes metodològics

El corpus

La constitució del corpus en funció de la patologia, l’edat i el grau de desenvolupament del pacient. Els problemes en l’obtenció del corpus: enregistraments in situ, dificultats per a la producció espontània, inhibició del pacient.

Els informants

La selecció dels informants: criteris lingüístics i criteris mèdics en la classificació de les patologies.

L’anàlisi acústica

Els problemes de l’anàlisi acústica: subjectes amb un F0 elevat i manca d’estudis de referència. Selecció de les eines d’anàlisi en funció de les patologies: transtorns de la font - anàlisi espectral i anàlisi melòdica -, del filtre - anàlisi espectral i anàlisi espectrogràfica - i de l’organització temporal - anàlisi oscil·logràfica -.

Les patologies de la producció

La producció de la parla

El procés de producció de la parla. Aspectes neurofisiològics. Els mecanismes subglòtics i la respiració. La fonació: laringe i cordes vocals. L’articulació: el tracte vocal.

Estudi experimental de les disàrtries

Caracterització de les disàrtries. Transcripció fonètica d’enunciats. Anàlisi oscil·logràfica, espectrogràfica, espectral i melòdica.

Les patologies de la recepció

El procés de l’audició

Oïda externa. Oïda mitjana. Oïda interna. El camp de l’audició. Llindar d’audició i llindar del dolor.

La mesura de l’audició

Les audiometries: procediment i interpretació. Audiometria tonal i audiometria verbal. Proves per a l’audiometria verbal.

Estudi experimental de sordeses infantils

Caracterització de les sordeses. Transcripció fonètica d’enunciats. Anàlisi oscil·logràfica, espectrogràfica, espectral i melòdica.

line_red

Lingüística Aplicada I: Les aplicacions de la fonètica (2002-2003) - 3. Les patologies del llenguatge i de la parla
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/fonetica_aplicada_2002/Guio_3_LingApl_02_03.html
Last updated: 3/7/10 10:55

line_red