4. La fonètica judicial

Lingüística Aplicada II: Les aplicacions de la fonètica (2004-2005)

Joaquim Llisterri

line_red

L’àmbit de la fonètica judicial

Comparació de mostres de parla d’un parlant conegut i d’un parlant desconegut (voice/speaker identification/recognition). Disseny i validació de proves de reconeixement de veus per part de testimonis o de víctimes (voice line-up). Determinació del perfil fonètic d’un parlant desconegut (speaker profiling). Identificació del contingut d’una mostra de parla. Autentificació d’enregistraments.

La identificació de locutors en el context judicial

Identificació i verificació del locutor

La identificació del locutor. Objectiu en la identificació del locutor: determinar si alguna de les mostres de parla d’un conjunt de locutors coneguts ha estat emesa per un locutor desconegut.

La verificació del locutor. Objectiu en la verificació del locutor: determinar la identitat que un locutor afirma tenir comparant la seva veu amb un conjunt de mostres de parla de locutors coneguts que inclou la veu del locutor que es vol identificar.

La identificació del locutor en el context judicial

Reconeixement del locutor per part de persones sense preparació específica (testimonis).

Reconeixement del locutor per part d’experts: anàlisi auditiva, anàlisi experimental amb procediments informàtics, anàlisi fonètica acústica.

Reconeixement automàtic del locutor.

La polèmica de la identificació mitjançant voiceprints

Comparació visual d’espectrogrames (voiceprints) complementada amb la comparació auditiva (aural-spectrographic identification). Problemes metodològics. Problemes teòrics.

La comparació entre mostres de parla

El problema: determinar si la identitat d’un locutor desconegut (enregistrament dubitat) coincideix amb la identitat d’unlocutor conegut (enregistrament indubitat) a partir d’un conjunt de mostres de parla obtingudes en situacions diferents.

La variació fonètica

La variació interlocutor: aspectes segmentals i suprasegmentals. La variació intralocutor: aspectes segmentals i suprasegmentals.

Els paràmetres fonètics acústics en la comparació entre mostres de parla

Paràmetres relacionats amb la font. Paràmetres relacionats amb el filtre. Paràmetres relacionats amb l’organització temporal de la parla. La importància relativa dels paràmetres. El "paràmetre fonètic ideal".

La comparació de mostres de parla

Objectiu de la comparació entre mostres de parla: determinar la probabilitat d’observar una diferència entre mostres si provinguessin del mateix locutor o si haguessin estat emeses per locutors diferents.

Factors que incideixen en la comparació entre mostres de parla. El nombre de dimensions en la comparació. El control de les variables que incideixen sobre els valors dels paràmetres en el context judicial. La reducció del nombre de paràmetres comparables.

Tècniques per a la comparació de mostres de parla

Anàlisi auditiva. Factors que incideixen en el reconeixement auditiu de les veus.

Anàlisi acústica. Requisits per a una anàlisi acústica fiable.

Anàlisi auditiva-acústica. La relació entre les característiques auditives i les característiques acústiques de les veus.

El reconeixement de veus per part de testimonis o de víctimes

Les rodes de veus (voice line-ups o voice parades): procediment emprat quan un testimoni o una víctima (earwitness) han escoltat la veu del sospitós sense veure'l.

La selecció de les veus de contrast o "distractores". Factors que influencien la resposta dels testimonis en una roda de veu. Tècniques per a la realització de rodes de veu.

La fonètica judicial a Espanya

Les intervencions telefòniques. Els enregistraments realitzats per particulars. La roda de veus. La prova pericial de veu.

line_red

Lingüística Aplicada II: Les aplicacions de la fonètica (2004-2005) - 4. La fonètica judicial
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/fonetica_aplicada_2004/Guio_4_LingApl_04_05.html
Last updated: 11/1/10 18:31

line_red