Guions, bibliografies i materiales per temes

1. Les tecnologies de la parla

Guió

Bibliografia essencial

Manuals generals sobre tecnologies de la parla

Articles i capítols de llibres generals sobre tecnologies de la parla

Presentacions generals de la síntesi de la parla

Manuals sobre síntesi de la parla

Presentacions general de la conversió de text a parla

Referències generals sobre reconeixement de la parla

Referències generals sobre sistemes de diàleg

Bibliografia complementària

Reculls

Revistes

Actes de congressos

Fonètica i tecnologies de la parla

Aplicacions de les tecnologies de la parla

Sistemes de conversió de text a parla en català

Sistemes de conversió de text a parla en castellà

Materials

Les tecnologies de la parla

La comunicació oral persona - màquina

Consideracions generals sobre la síntesi de la parla

La síntesi de les emocions

La síntesi multimodal

La síntesi per codificació de l’ona sonora

La síntesi per concatenació d’unitats parametritzades

El model de la font i el filtre en la síntesi de la parla

La síntesi per LPC

El sintetitzador per formants de Klatt

La síntesi per regles

La síntesi articulatòria

La conversió de text a parla

Les etapes en la conversió de text a parla

Sistemes comercials de conversió de text a parla

El reconeixement de la parla

Els sistemes de diàleg

Les aplicacions dels sistemas de diàleg

La traducció automàtica de la parla

Recursos a Internet

Planes generals sobre tecnologies de la parla

Associacions i xarxes dedicades a les tecnologies de la parla

Revistes dedicades a les tecnologies de la parla

Centres acadèmics dedicats a les tecnologies de la parla

Empreses dedicades a les tecnologies de la parla

Planes generals sobre síntesi de la parla

Síntesi dels estils de parla i les emocions

Síntesi multimodal

Síntesi articulatòria

Planes generals sobre conversió de text a parla

Sistemes de conversió de text a parla

Productes de conversió de text a parla

Demostracions de sistemes i productes de conversió de text a parla

Productes comercials de reconeixement de la parla

Sistemes de diàleg

Traducció automàtica de la parla

tornar al principi  tornar endarrere

2. L’adquisició de segones i terceres llengües

Guió

Bibliografia essencial

Adquisició de segones llengües

Fonètica i adquisició de segones llengües

Estudi experimental de la interferència fonètica en l’adquisició de segones llengües

Correcció fonètica

Bibliografia complementària

El mètode experimental en fonètica

Fonètica contrastiva

Fonètica i adquisició de terceres llengües

Fonètica i bilingüisme

Correcció fonètica i noves tecnologies

Correcció fonètica en espanyol com a llengua estrangera

Materials

La interferència en l’adquisició d’una segona llengua

La interferència fonètica en l’adquisició d’una segona llengua

La fonètica contrastiva

Fonètica contrastiva castellà - francès

Fonètica contrastiva castellà - italià

El mètode experimental en fonètica

El mètode experimental en fonètica

Les hipòtesis i el plantejament de l’experiment

El corpus de treball

Els informants

L’obtenció i l’enregistrament del corpus

El tractament de les dades

La presentació dels resultats

L’estudi experimental de la producció i la percepció dels sons d’una L2

Les relacions entre percepció i producció en l’adquisició dels sons d’una L2

La interferència fonètica en parlants bilingües

Les tècniques de correcció fonètica

Els principis generals de mètode verbo-tonal de correcció fonètica

Estratègies de correcció fonètica en el sistema verbo-tonal

Correcció fonètica en espanyol com a llengua estrangera i sistema verbo-tonal

Correcció fonètica i noves tecnologies

Recursos a Internet

Ensenyament de la pronunciació i correcció fonètica

tornar al principi  tornar endarrere

3. Les patologies de la parla

Guió

Bibliografia essencial

Manuals generals sobre patologies de la parla

Lingüística i patologies del llenguatge i de la parla

Fonètica i patologies de la parla

Anàlisi fonètica experimental de les patologies de la parla

Bibliografia complementària

Avaluació fonètica de la parla patològica

Transcripció fonètica de la parla patològica

Transtorns de la producció de la parla

Transtorns de la recepció de la parla

Audiometria

Fonètica acústica

Materials

  Visió general de les patologies del llenguatge i de la parla

Lingüística i patologies del llenguatge

Diagnòstic fonètic de la parla patològica

Anàlisi fonètica experimental de la parla patològica

Conceptes bàsics de fonètica acústica

Característiques acústiques dels sons de la parla

Mètodes d’anàlisi acústica dels sons de la parla

Caracterització fonètica de les disàrtries

Exemples analitzats

Anàlisi fonològica de la parla patològica

Exemples analitzats

La mesura de l’audició

Exemples de filtrats

Anàlisi fonètica experimental de sordeses infantils

Recursos a Internet

Planes amb enllaços relacionats amb les patologies del llenguatge i de la parla

Associacions relacionades amb les patologies del llenguatge i de la parla

Patologies de la veu

Patologies de la producció de la parla

Disàrtries

Logopèdia

Producció de la parla

Elements segmentals

Elements suprasegmentals

Llenguatge i cervell

tornar al principi  tornar endarrere

4. La fonètica judicial

Guió

Bibliografia essencial

Treballs generals sobre fonètica judicial

Treballs específics sobre fonètica judicial

Indicis acústics en la identificació de parlants

Anàlisi espectrogràfica i fonètica judicial

Imitació de veus

Els efectes de la intoxicació en la veu i en la parla

Identificació automàtica del locutor en fonètica judicial

Aspectes legals i ètics de la fonètica judicial

Bibliografia complementària

Variació fonètica inter i intralocutor

Percepció de la variació fonètica inter i intralocutor

Variació fonètica relacionada amb el gènere i l’edat

Percepció de la variació fonètica relacionada amb el gènere i l’edat

Reconeixement, identificació i verificació automàtiques del locutor

Materials

Els àmbits de la fonètica judicial i la identificació de locutors

La comparació entre mostres de parla en fonètica judicial

La identificació de veus per part de testimonis o de víctimes: rodes de reconeixement de veus

La fonètica judicial a Espanya

Recursos a Internet

Associacions

Revistes

Centres i investigadors

Lingüística judicial

tornar al principi  tornar endarrere


tornar endarrere


Lingüística Aplicada II: Les aplicacions de la fonètica (2004-2005) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/fonetica_aplicada_2004/Ling_Apl_Index_tem_04_05.html
Last updated: 4/10/15 11:23