line_red

Lingüística Aplicada II: Les aplicacions de la fonètica (2004-2005)

Treballs de curs

Joaquim Llisterri

line_red

Indicacions generals

Tal com s’indica en el programa del curs, els estudiants podran ser avaluats mitjançant un treball experimental -individual o en grup - realitzat en el Laboratori de Fonètica de la UAB sota la supervisió del professor.

Els estudiants que optin ésser avaluats mitjançant un treball experimental presentaran una proposta escrita no més tard del 18 d’octubre. El professor comunicarà les propostes seleccionades en funció de l’interès, de la qualitat científica, de l’adequació tècnica i de la correcta presentació de la proposta. A continuació mantindrà una entrevista amb cada estudiant o grup per tal de definir clarament el treball partint del projecte presentat. Els estudiants que no arribin a confegir un pla de treball adequat seran avaluats mitjançant exàmens.

El treball es defensarà en una entrevista individual durant el període d’exàmens de les assignatures del primer semestre i es lliurarà no més tard del divendres 28 de gener de 2005 (primera convocatòria) o del dijous 30 de juny de 2005 (segona convocatòria).

Les propostes i els treballs es lliuraran per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es utilitzant l’adreça institucional (@campus.uab.es)

En l’avaluació del treball es tindran en compte els elements següents:

Aquesta opció s’aconsella especialment als estudiants amb disponibilitat d’horari.

Continguts

El contingut dels treballs haurà d’estar relacionat amb un dels quatre apartats del programa de l’assignatura: tecnologies de la parla, problemes fonètics en l’adquisició de segones i terceres llengües, problemes fonètics en les patologies de la parla o aspectes fonètics del reconeixement i la identificació de parlants. En els apartats següents es proporcionen, a títol orientatiu, algunes indicacions sobre possibles temes de treball. En tot cas, la selecció del tema de treball es farà conjuntament amb el professor.

Tecnologies de la parla

1.- Informació lingüística en la conversió de text a parla en català

1.1.- La transcripció fonètica dels noms propis no catalans
El treball tindrà com a objectiu formular regles per a la transcripció fonètica automàtica dels noms propis no catalans i, si s’escau, crear diccionaris específics de noms propis amb una transcripció fonètica adaptada a l’inventari fonètic del català.

1.2.- Els patrons melòdics dels grups fònics
El treball consistirà en la definició de patrons melòdics – moviments de la corba melòdica - dels grups fònics del català partint de l’anàlisi d’un corpus ja desenvolupat. Es centrarà en un tipus determinat d’oracions (per exemple, les interrogatives) o en grups fònics situats en una determinada posició.

El corpus en el qual es basarà el treball es troba descrit a RIERA, M.- JIMÉNEZ, E. (2000) Corpus prosòdic, I Jornades del Centre de Referència en Enginyeria Lingüística (CREL), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 4 i 5 d’abril de 2000.

http://liceu.uab.cat/publicacions/SFI_UAB_Corpus_Prosodic.pdf

1.3.- Avaluació auditiva d’un conversor i proposta de millores
El treball es centrarà en l’avaluació auditiva de diversos aspectes d’un conversor de text a parla en català i en la proposta de millores a partir dels problemes detectats. Es pot accedir al conversor a:
http://cepheus.salleurl.edu/www/ttsweb.htm

2.- Informació lingüística en la conversió de text a parla en castellà

2.1.- La transcripció fonètica dels noms propis no castellans
El treball tindrà com a objectiu formular regles per a la transcripció fonètica automàtica dels noms propis no castellans i, si s’escau, crear diccionaris específics de noms propis amb una transcripció fonètica adaptada a l’inventari fonètic del castellà.

2.2.- Durada segmental i velocitat d’elocució
El treball es centrarà en l’anàlisi acústica dels canvis de durada que es produeixen en una determinada classe de segments en castellà en funció dels canvis en la velocitat d’elocució en la lectura, amb l’objectiu final de sistematitzar aquests canvis en un conjunt de regles de durada aplicables a la conversió de text a parla.

2.3. El xoc accentual en castellà
El treball tindrà com a objectiu determinar les característiques acústiques pel que fa a la durada, els moviments de la corba melòdica i la intensitat de vocals accentuades que es troben en síl·labes adjacents, per tal d’establir un conjunt de regles que es puguin aplicar a la conversió de text a parla.

2.4. Grups entonatius i estructura sintàctica
El treball es centrarà en l’anàlisi acústica dels moviments de la corba melòdica propis de grups entonatius situats en una determinada estructura sintàctica – per exemple oracions coordinades o subordinades – en el cas en que les fronteres dels grups entonatius no estan marcades per una pausa. l’objectiu final serà sistematitzar el comportament tonal dels grups estudiats per aplicar els coneixements obtinguts a la conversió de text a parla.

Adquisició de segones i terceres llengües

1.- Les intereferències fonètiques en parlants bilingües català - castellà

El treball consistirà en l’anàlisi acústica d’un fenomen de naturalesa segmental o suprasegmental en un corpus de realitzacions fonètiques de parlants bilingües català - castellà. Es podran considerar factors de variació com ara el grau de bilingüisme o l’estil de parla.

Podeu trobar una primera aproximació – no experimental - al tema a LLISTERRI, J.- POCH, D. "Descripción fonética del castellano hablado en Cataluña", Jornades sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura castellanes a Catalunya, Barcelona, 25-26 April 1991.
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/Escola_Mestres_91.html

Una aproximació experimental es troba a BALARI, S.- LLISTERRI, J.- POCH, D. (1988) "La estructuración fonética de la materia sonora en hablantes bilingües", ELUA, Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante 5 (1988/89): 93-100.
http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Balari_Llisterri_Poch_88_Fonetica_Bilingues.pdf

2.- Les interferències fonètiques en l’adquisició del català com a llengua estrangera

El treball es centrarà en l’anàlisi acústica d’un fenomen segmental o suprasegmental que reflecteixi la interferència fonètica entre la L1 d’un o més parlants i el català après com a llengua estrangera o com a segona llengua. Es podran considerar com a factors de variació el grau d’adquisició del català, l’estil de parla o el context en el qual es produeix el fenomen estudiat.

3.- Les interferències fonètiques en l’adquisició del castellà com a llengua estrangera

El treball es centrarà en l’anàlisi acústica d’un fenomen segmental o suprasegmental que reflecteixi la interferència fonètica entre la L1 d’un o més parlants i el castellà après com a llengua estrangera o com a segona llengua. Es podran considerar com a factors de variació el grau d’adquisició del castellà, l’estil de parla o el context en el qual es produeix el fenomen estudiat.

4.- Les interferències fonètiques en l’adquisició de l’anglès com a llengua estrangera per part de bilingües català - castellà

El treball es centrarà en l’anàlisi acústica d’un fenomen segmental o suprasegmental que reflecteixi la interferència fonètica entre la L1 d’un o més parlants i l’anglès après com a llengua estrangera o com a segona llengua. Es podran considerar com a factors de variació el grau d’adquisició de l’anglès, la dominància lingüística en català o en castellà, l’estil de parla o el context en el qual es produeix el fenomen estudiat.

Alguns treballs ja realitzats:

LLISTERRI, J. - MARTÍNEZ-DAUDÉN, G. (1991) "Lateral consonant production in bilingual speakers learning a third language", in Actes du XIIème Congrès International des Sciences Phonétiques. 19-24 août 1991, Aix-en-Provence, France. Aix-en-Provence: Université de Provence, Service des Publications. Vol 2 pp. 318-321.
http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_Martinez_91.pdf

MARTÍNEZ, G.- LLISTERRI, J. (1990) Phonetic interference in bilingual speakers learning a third language: the production of lateral consonants. ERIC Document Reproduction Service No. ED 324 909. 13 pp.
http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Martinez_Llisterri_91.pdf

5.- Les interferències fonètiques en l’adquisició del francès com a llengua estrangera per part de bilingües català - castellà

El treball es centrarà en l’anàlisi acústica d’un fenomen segmental o suprasegmental que reflecteixi la interferència fonètica entre la L1 d’un o més parlants i el francès après com a llengua estrangera o com a segona llengua. Es podran considerar com a factors de variació el grau d’adquisició del francès, la dominància lingüística en català o en castellà, l’estil de parla o el context en el qual es produeix el fenomen estudiat.

Alguns treballs ja realitzats:

BALARI, S.- LLISTERRI, J.- POCH, D. (1988) "Structuration de la langue 3 chez les locuteurs bilingues", in BLAS, A.- MESTREIT, C.- TOST, M. (Eds.) Dixième anniversaire. Langue et méthodologie. Littérature et civilisation. Informatique et FLE. Actas de las Xas Jornadas Pedagógicas sobre la Enseñanza del Francés en España. Barcelona, 1986. Bellaterra: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. pp. 89-98.
http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Balari_Llisterri_Poch_88_L3_Bilingues.pdf

LLISTERRI, J.- POCH, D. (1986) "Influence de la L1 (catalan) et de la L2 (castillan) sur l’acquisition du système phonologique d’une troisième langue (français)", in BLAS, A.- MESTREIT, C.- TOST, M. (Eds.) Littérature, civilisation et objectifs de l’enseignement des langues. Expériences et travaux pratiques. Actas de las IXas Jornadas Pedagógicas sobre la Enseñanza del Francés en España. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. pp. 153-167.
http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_Poch_86_Systeme_Vocalique_Francais_L3.pdf

LLISTERRI, J. - POCH, D. (1987) "Les réalisations sonores dans l’apprentissage d’une troisième langue par des bilingues", Revue de Phonétique Appliquée 82-83-84 : 209-219.
http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_Poch_93_L2L3_Bilingues.pdf

LLISTERRI, J. - POCH, D. (1987) "Phonetic Interference in Bilingual’s Learning of a Third Language", in Proceedings of the XIth International Congress of Phonetic Sciences. Tallinn: Academy of Sciences of the Estonian SSR. vol 5 pp. 134-147.
http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_Poch_87_L3_Bilinguals.pdf

Patologies de la parla

Els treballs es centraran en la descripció acústica dels problemes fonètics segmentals i/o suprasegmentals que es puguin detectar en un corpus oral d’un o més parlants afectats de trastorns de la producció o la percepció de la parla. Els fenòmens estudiats es determinaran en cada cas en funció de les característiques del corpus de treball disponible.

Fonètica judicial

Els treballs es centraran en la descripció acústica de la variació inter i intralocutor partind d’un corpus que reculli aquest tipus de variabilitat. Es podran tractar elements segmentals o elements suprasegmentals. Els fenòmens estudiats es determinaran en cada cas en funció de les possibilitats que ofereixen les diverses tècniques d’anàlisi acústica.

Metodologia

El treball es realitzarà seguint, en principi, les etapes pròpies dels estudis experimentals en fonètica, tot i que es faran les adaptacions necessàries en cada cas. En conjunt, les principals fases del treball haurien de ser les següents:

Es pot trobar una presentació del mètode experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Metodo_Experimental.html
i també a Llisterri (1991)

Indicacions bibliogràfiques

LLISTERRI, J. (1991) Introducción a la fonética: el método experimental. Barcelona: Anthropos (Autores, Textos y Temas, Lingüística, 3).

Es poden trobar referències bibliogràfiques sobre cadascuna de les etapes del mètode experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html

Hi ha referències bibliogràfiques sobre aspectes formals de la presentació dels treballs a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion


line_red

Lingüística Aplicada II: Les aplicacions de la fonètica (2004-2005) - Treballs de curs
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/fonetica_aplicada_2004/Ling_Apl_treballs_04_05.html
Last updated: 11/1/10 19:02

line_red