El suport informàtic

 Els sistemes multimèdia

 Els CD-ROM