Lingüística General I

Convocatòria de setembre de 2000


Indiqueu si les afirmacions que vénen a continuació són certes o falses.

Cada pregunta encertada suma un punt; cada resposta incorrecta resta 1 punt; les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts. Aquesta part de l’examen equival a 30 punts (1 punt per pregunta), un 30 % de la nota total.

Exercicis

Cada exercici es valora en 5 punts. Aquesta part de l’examen equival a 20 punts, un 20% de la nota total.

1.- Descriu les consonants del mot "formatges" [furmadʒəs] utilitzant la taula que ve a continuació:

 sord o sonorlloc d’articulació central o lateraloral o nasalmode d’articulació
 f      
 r      
 m      
       
 s      

2.- Considera les següents dades del finès:

finès

En funció d’aquestes dades, contesteu les preguntes següents:

2.1.- [s] i [z] representen dos fonemes diferents?

2.2.- [t] i [d] representen dos fonemes diferents?

2.3.- Els sons de cada parella es troben en distribució complementària?

2.4.- Són variants lliures?

2.5.- Descriu la distribució d’aquests quatre segments

Argumenta, en cada cas, les respostes.

3.- A continuació hi ha uns exemples de formació de mots en chamorro, una llengua que es parla a Guam i a les Illes Marianes.

chamorro

3.1.- Quins mitjans morfològics fan servir en la derivació d’aquests mots? Descriviu-los detalladament.

3.2.- Hi ha algun afix que tingui més d’un al·lomorf?

4.- Aquí tens dades de quatre llengües.

miwot

serbo-croat

thai

efik

4.1.- Identifica quines llengües són aïllants, quines aglutinants i quines inflectives o flexionals.

4.2.- Indica els trets que t’han permès de decidir-ho i argumenta la resposta.

Comentari de text

Aquesta part de l’examen equival a 50 punts (5 punts pel contingut de cada pregunta), un 50% de la nota total. Es valora essencialment el contingut i l’estructura, però es penalitzen els errors de normativa i de redacció.

Comenteu el text següent fent servir de guia les preguntes que es formulen. No cal que us limiteu a contestar exclusivament les preguntes, però la resposta sí que s’ha de trobar en el comentari.

"El llenguatge és un mètode purament humà i no-instintiu de comunicar idees, emocions i desigs mitjançant un sistema de símbols produïts voluntàriament. Aquests símbols són, en primer lloc, auditius, i són produïts pels anomenats "òrgans de la parla". No hi ha cap base instintiva discernible en la parla humana com a tal, per molt que les expressions instintives i l’entorn natural puguin servir com a estímul per al desenvolupament de determinats elements de la parla, per molt que les tendències instintives, motrius i d’altres puguin donar una forma i una gamma derminada a l’expressió lingüística. La comunicació humana o animal, si se'n pot dir "comunicació", que resulta dels crits involuntaris i instintius no és de cap de les maneres llenguatge, en el nostre sentit".
(E. Sapir, Language. An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt, Brace & World. Trad. Cat. d’H. Curell: El llenguatge. Introducció a l’estudi de la parla. Barcelona: Empúries, 1985 p. 13)

"El lenguaje es un método exclusivamente humano, y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Estos símbolos son ante todo auditivos y son producidos por los llamados "órganos del habla". No hay en el habla humana, en cuanto tal, una base instintiva apreciable, si bien es cierto que las expresiones instintivas y el ambiente natural pueden servir de estímulo para el desarrollo de tales o cuales elementos del habla, y que las tendencias instintivas, sean motoras o de otra especie, pueden dar a la expresión lingüística una extensión o un molde predeterminados. La comunicación humana o animal (si acaso se puede llamar "comunicación"), producida por gritos involuntarios instintivos, nada tiene de lenguaje en el sentido en que nosotros lo entendemos".
(E. Sapir, Language. An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt, Brace & World. Trad. Cast. de M. y A. Alatorre: El lenguaje. Introducción al estudio del habla. México: Fondo de Cultura Económica, 1954. p. 14-15)

1. Quines són les idees essencials del text?

2. A què es refereix Sapir en definir el llenguatge com un "mètode no-instintiu de comunicar idees, emocions i desigs"?

3. Es poden relacionar les idees de Sapir amb nocions com ara "ús creatiu o lliure d’estímul del llenguatge" i "creativitat lingüística" que utilitzen altres lingüistes posteriors?

4. Quines serien les principals diferències entre el llenguatge humà i els sistemes de comunicació animal? Esmenteu altres diferències que coneixeu a més de les que indica Sapir en el text.

5. Què vol dir que el llenguatge és un "sistema de símbols"? Relacioneu aquesta idea de Sapir amb el pensament de Saussure pel que fa al signe lingüístic.

6. Sapir indica, entre les funcions del llenguatge, les de "comunicar idees, emocions i desigs". Com es relacionen aquestes funcions amb les descrites per Jakobson? Hi ha altres funcions del llenguatge que no apareixen en el text de Sapir?

7. En un altre lloc del seu llibre Sapir escriu que "El llenguatge és principalment un sistema auditiu de símbols" i afegeix més endavant que "Les formes escrites són símbols secundaris dels parlats". Quines reflexions sobre les relacions entre la llengua oral i la llengua escrita i sobre la naturalesa del llenguatge us suggereixen aquestes afirmacions?

8. També escriu Sapir que la base fonamental del llenguatge consisteix en "el desenvolupament d’un sistema fonètic ben delimitat, l’associació específica d’elements de la parla amb conceptes, i la difícil provisió d’expressió formal per a tota classe de relacions". Comenteu a què es refereix Sapir amb cadascun d’aquests elements.

9. Es poden relacionar els tres elements esmentats a 8 amb la concepció del llenguatge que presenta Sapir en el text inicial?

10. Es pot relacionar la "base fonamental del llenguatge" de la qual parla Sapir amb allò que actualment s’anomenen "universals lingüístics"? Creieu que l’existència d’aquests universals reforça el caràcter intrínsecament humà del llenguatge?


Lingüística General I - setembre de 2000
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/examens/Ex_LingGenI_sept_99_00.html
Last updated: 11/6/12 00:19

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.