Lingüística Aplicada a la Traducció

Convocatòria de juny de 2000


Indiqueu si les afirmacions que vénen a continuació són certes o falses.

Cada pregunta encertada suma un punt; cada resposta incorrecta resta 0,5 punts; les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts. Aquesta part de l’examen equival a 75 punts (1 punt per pregunta), un 75 % de la nota total.

Exercici

Aquest exercici es valora en 25 punts, és a dir, un 25% de la nota total.

Descriviu almenys tres diferències entre l’anglès i cadascuna de les llengües que es donen a continuació. Useu només les dades que aquí es donen i ignoreu les diferències lèxiques.

tai

frances

japones

suahili

corea

tagal


Lingüística Aplicada a la Traducció - juny de 2000
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/examens/Ex_LingTrad_99_00.html
Last updated: 10/6/12 23:58

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.