Activitat: l’adquisició de la L1 i l’aprenentatge de la L2

1.- Considereu atentament les dades d’adquisició infantil que donem a continuació i contesteu (fent referencia exclusivament a aquestes dades) les tres preguntes que hi ha tot seguit.

(a) ¿Es pot dir que la base de l’adquisició de la primera llengua és la imitació?

(b) ¿Podem parlar d’errors en relació amb el llenguatge infantil o bé és més apropiat parlar de domini per part de l’infant de gramàtiques que no coincideixen amb les gramàtiques adultes? Justifiqueu la vostra resposta.

(c) ¿Hi ha arguments per a defensar que la gramàtica infantil s’organitza en components diversos (lexicó, fonologia, morfologia, sintaxi, entre d’altres) tal com s’ha dit fent referència a la gramàtica adulta?

Referències

BEL, A. (2001) Teoria lingüística i adquisició del llenguatge. Anàlisi comparada dels trets morfològics en català i en castellà. Barcelona: IEC, ps. 323-328.

LLINÀS, M. (2001) Petites paraules. ¿d’on surt la gramàtica?. Barcelona: Empúries, ps. 75-105.

2.- Observeu les dades de (1) i de (2):

Indiqueu quines de les següents afirmacions són vertaderes i quines són falses en relació als segments que apareixen transcrits fonèticament a (1) i (2): Referències

GRÀCIA, Ll. (2002) El xinès. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del xinès. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família (Llengua, immigració i ensenyament del català, 3), 1a reimpressió revisada, 2003.

SÁNCHEZ, R. (2002) L’àrab. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la de l’àrab. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família (Llengua, immigració i ensenyament del català, 2), 1a reimpressió revisada, 2003.

Podeu consultar també els capítols o apartats sobre adquisició de L1 i aprenentatge de L2 en els manuals recomanats a la bibliografia general de l’assignatura.

Es valorarà positivament:

Es valorarà negativament:

Data de lliurament: divendres 19 de desembre a les aules 1 (Grup 1 i 3) i 2 (Grup 2 i 4) o a les bústies dels professors situades a la planta baixa de la Facultat. Els estudiants dels grups 2 i 4 poden enviar l’activitat per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es.

Activitats preparades per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri.

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 2/12/03 15:52