Activitat: Les obres lexicogràfiques

1.- Consulteu un diccionari normatiu com el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans i un diccionari descriptiu com el Diccionari de la llengua catalana de l’Enciclopèdia Catalana i contesteu la pregunta següent: ¿en què difereixen aquestes obres, tant pel que fa a la macroestructura com a la microeestructura de la informació continguda dins les entrades lèxiques? Dit amb altres paraules: quin tipus d’entrades inclou un diccionari descriptiu que no inclou un diccionari normatiu? i quin tipus d’informació lexicogràfica diferencia un tipus d’obra de l’altra?

2.- Consulteu l’entrada del verb dudar en castellà als diccionaris que es donen a continuació i contesteu les preguntes que hi ha al final:

(a) Quina informació ofereix un diccionari de construccions? N'hi ha algun altre per a la llengua castellana?

(b) Què tenen de diferent les entrades lexicogràfiques del Diccionario del español actual en comparació amb les entrades del Diccionario de uso del español? Especifiqueu la informació que un traductor trobarà en aquestes dues obres.

(b) Què té de peculiar un diccionari de dubtes? Quin ús en pot fer un traductor en la seva activitat professional?

Data de lliurament: divendres 17 de gener de 2003

Activitats preparades per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri.

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 20/11/02 16:09