Activitat: Les llengües a Catalunya

Segons les dades recollides a Gràcia (2004), els 10 països dels quals procedeix el major nombre d’immigrants que arriben a Catalunya són els següents: Marroc, Equador, Perú, Xina, Colòmbia, Itàlia, França, Pakistan, Alemanya i República Dominicana.

1.- Quina és la llengua oficial -o les llengües oficials- de cadascun d’aquests països?

2.- A quina família lingüística i a quin grup pertanyen cadascuna d’aquestes llengües oficials?

3.- Quin alfabet i quin tipus de sistema d’escriptura s’utilitza en cadascuna de les llengües oficials dels 10 països esmentats?

4.- Payrató i Vila (2004) assenyalen que “una part substancial dels marroquins residents a Catalunya tenen el berber o tamazic com primera i fins i tot única llengua” (p. 10); esmenten també el quítxua i l’aimara entre les llengües parlades per altres col·lectius d’immigrants. Indica a quin grup i a quina família pertanyen aquestes tres llengües i en quins països es parlen.

Referències

Podeu emprar les següents fonts d’informació:

Es valorarà positivament: Es valorarà negativament: Data de lliurament: divendres 16 de desembre de 2005 Alumnes del grup 2: Podeu lliurar l’activitat a l’aula durant l’hora de classe o deixar-la a la bústia de la professora situada a la planta baixa de la Facultat.

Alumnes dels grups 1 i 3: Podeu lliurar l’activitat a l’aula durant l’hora de classe o deixar-la a la bústia del professor situada a la planta baixa de la Facultat. També podeu enviar l’activitat per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es només si s’utilitza l’adreça institucional (@campus.uab.es). En aquest cas, s’adjuntarà un document de Word (o processador de textos compatible) amb el següent nom de fitxer: A2_GrupX_Cognom.doc (on X és el número del grup).

No s’acceptaran activitats que no es lliurin seguint les indicacions anteriors, que no portin una identificació correcta del grup en el qual està matriculat l’estudiant o que es lliurin fora del termini establert.

Activitats preparades per Marta Bosch i Joaquim Llisterri.

Activitat: Les llengües a Catalunya
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/exercicis/Act_lleng_immigrants_05_06.html
Last updated: 24/11/05 21:54