Activitat: l’estructura sintàctica i l’estructura semàntica

1.- Considereu les seqüències següents en castellà. Observareu que hi entra en joc la presència o absència d’un complement datiu.

Contesteu les preguntes que teniu a continuació:

2.- A continuació teniu unes dades interessants en anglès i català que fan explícit com dues llengües distintes poden parlar d’un mateix contingut conceptual per mitjà de construccions lingüístiques distintes:

(i) Descriviu-ne les diferències sintàctiques i semàntiques, i busqueu altres dades que mostrin un fenomen semblant.

(ii) Consulteu al Portal de Dades Lingüístiques de l’IEC (http://pdl.iecat.net) el lema picar (v. tr. i intr.) i copieu cinc contextos d’ús en què aquest verb coocorre amb un complement datiu.

Indicacions per a les cerques als corpus:

En entrar a la web de la Real Academia Española, trobareu el CREA a l’apartat "Consulta Banco de Datos". Com que el CREA és un corpus no lematitzat, un verb s’ha de buscar en totes les seves formes conjugades. Us recomanem, per aquest motiu, que empreu el comodí * i feu la cerca de 'me cos*' (entre cometes simples). Si teniu dificultats, consulteu l’enllaç al manual de consulta que apareix sota "Ayuda" a la pantalla de consulta.

Referències

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1973) Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

Es valorarà positivament:

Es valorarà negativament:

Data de lliurament: divendres 11 de març de 2005.

Alumnes del grup 2: Podeu lliurar l’activitat a l’aula 1 durant l’hora de classe o deixar-la a les bústies dels professors situades a la planta baixa de la Facultat.

Alumnes dels grups 1 i 3: Podeu lliurar l’activitat a les aules 2 i 1 durant l’hora de classe o deixar-la a les bústies dels professors situades a la planta baixa de la Facultat. També podeu enviar l’activitat per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es només si s’utilitza l’adreça institucional (@campus.uab.es). En aquest cas, s’adjuntarà un document de Word (o processador de textos compatible) amb el següent nom de fitxer: A3_GrupX_Cognom.doc

Indiqueu el temps que heu invertit en la realització d’aquesta activitat:
_______ hores, _______ minuts.

Activitats preparades per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri.

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 25/2/05 00:36