Exercicis de fonètica


Alguns exercicis han estat extrets o adaptats de:

Garrido, J. M., Machuca, M. J. i de la Mota, C. (1998). Prácticas de fonética. Lengua española I. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

Ladefoged, P. (2006). A course in phonetics (5th ed.). Belmont, CA: Thompsom Wadsworth.

Podeu consultar l’ús dels símbols de l’Alfabet Fonètic Internacional a:

International Phonetic Association. (2015). Full IPA chart. Consultat a https://www.internationalphoneticassociation.org/content/full-ipa-chart

o a la bibliografia recomanada.


Indiqueu en la taula que ve a continuació el nom de cadascuna de les parts de l’aparell fonador numerades en la figura 1.

Esquema de l’aparell fonador

Figura 1: L’aparell fonador

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         
tornar al principi

Descriviu les consonants del mot esclavatge [əskləˈβ̞adʒə] utilitzant la taula que ve a continuació:

  sonoritat lloc d’articulació central o lateral mode d’articulació
s    
k    
l    
β̞    
    
tornar al principi

Descriviu les consonants del mot formatges [fuɾˈmadʒəs] utilitzant la taula que ve a continuació:

  sonoritat lloc d’articulació central o lateral mode d’articulació
f    
ɾ    
m    
    
s    
tornar al principi

Indiqueu en la taula que ve a continuació quin és el lloc i el mode d’articulació de cadascuna de les consonants representades en les figures (a) - (h).

Tall sagital a Tall sagital b

Tall sagital c Tal sagital d

Tall sagital e Tall sagital f

Tall sagital g Tall sagital h

  lloc d’articulació mode d’articulació
(a)  
(b)  
(c)  
(d)  
(e)  
(f)  
(g)  
(h)  
tornar al principi

Creieu que és possible realitzar una transcripció fonètica utilitzant l’Alfabet Fonètic Internacional —o qualsevol altre alfabet fonètic— d’una llengua que us sigui completament desconeguda? Argumenteu la resposta.

tornar al principi

Escriviu els símbols —o la combinació de símbols i diacrítics— de l’Alfabet Fonètic Internacional que s’utilitzen per a representar els sons següents:

DescripcióSímbol
Consonant fricativa alveolar sonora     
Consonant fricativa palatal sonora     
Consonant nasal velar     
Consonant lateral palatal     
Vocal posterior mig-oberta labialitzada     
Vocal anterior tancada labialitzada     
Consonant oclusiva alveolar sorda aspirada     
Vocal anterior mig-oberta no labialitzada nasalitzada     
tornar al principi

Definiu els elements següents:

tornar al principi
Exercicis de fonètica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: