Exercicis de fonètica


Alguns exercicis han estat extrets o adaptats de:

Garrido, J. M., Machuca, M. J., i de la Mota, C. (1998). Prácticas de fonética. Lengua española I. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

Ladefoged, P. (2006). A course in phonetics (5th ed.). Belmont, CA: Thompsom Wadsworth. (Obra original publicada el 1975)

Moreno Cabrera, J. C. (2000). Curso universitario de lingüística general. Tomo II: Semántica, pragmática, morfología y fonología (2a ed. corregida). Madrid: Síntesis. (Obra original publicada el 1994)

Podeu consultar l’ús dels símbols de l’Alfabet Fonètic Internacional a:

International Phonetic Association. (2015). The International Phonetic Alphabet (revised to 2015). International Phonetic Association. Consultat a https://www.internationalphoneticassociation.org/content/full-ipa-chart

o a la bibliografia recomanada.


Indiqueu en la taula que ve a continuació el nom de cadascuna de les parts de l’aparell fonador numerades en la figura 1.

aparell_fonatori.gif

Figura 1: L’aparell fonador

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         
up arrow

Descriviu les consonants del mot esclavatge [əskləˈβ̞adʒə] utilitzant la taula que ve a continuació:

  sonoritat lloc d’articulació central o lateral mode d’articulació
s    
k    
l    
β̞    
    
up arrow

Descriviu les consonants del mot formatges [fuɾˈmadʒəs] utilitzant la taula que ve a continuació:

  sonoritat lloc d’articulació central o lateral mode d’articulació
f    
ɾ    
m    
    
s    
up arrow

Indiqueu en la taula que ve a continuació quin és el lloc i el mode d’articulació de cadascuna de les consonants representades en les figures (a) - (h).

a b

c d

e f

g h

  lloc d’articulació mode d’articulació
(a)  
(b)  
(c)  
(d)  
(e)  
(f)  
(g)  
(h)  
up arrow

Creieu que és possible realitzar una transcripció fonètica utilitzant l’Alfabet Fonètic Internacional –o qualsevol altre alfabet fonètic– d’una llengua que us sigui completament desconeguda? Argumenteu la resposta.

up arrow

Escriviu els símbols –o la combinació de símbols i diacrítics– de l’Alfabet Fonètic Internacional que s’utilitzen per a representar els sons següents:

DescripcióSímbol
Consonant fricativa alveolar sonora     
Consonant fricativa palatal sonora     
Consonant nasal velar     
Consonant lateral palatal     
Vocal posterior mig-oberta labialitzada     
Vocal anterior tancada labialitzada     
Consonant oclusiva alveolar sorda aspirada     
Vocal anterior mig-oberta no labialitzada nasalitzada     
up arrow

Observeu la transliteració del cognom d’un famós compositor rus en diverses llengües i extraieu-ne alguna conclusió sobre les relacions entre sons i grafies i sobre el paper dels alfabets fonètics:

up arrow

Definiu els elements següents:

up arrow
Exercicis de fonètica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: