Exercicis: Fonologia


En els inventaris fonètics del francès i del castellà apareixen els segments [s] i [z]. En francès existeixen paraules com [dezer] "desert"i [deser] "postres". En castellà existeixen paraules com [dezde] "desde"i [muzgo] "musgo"i paraules com [este] "este"i [moska] "mosca".

En funció d’aquestes dades, digueu si són certes o no les afirmacions següents i justifiqueu la resposta:


En papago, llengua índia del sud-oest dels Estats Units, el so [ts] és una variant de [t]. Observeu els mots següents i assenyaleu en quines condicions apareixen [ts] i [t].

papago

Digueu també com pronunciaria un parlant papago els mots castellans "torta" i "tintura" amb accent papago.


Considereu les següents dades del finès:

fines


El warlbiri és una llengua parlada a l’Austràlia central. Els mots següents il·lustren dos sufixos que significarien "a" i "cap aquí", cada un dels quals presenta dues manifestacions fonètiques. Expliqueu la distribució d’aquests sufixos especificant quines són les seves formes fonètiques i en quins contextos apareix cadascuna.

warlbiri


Exercicis preparats per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri. Alguns han estat extrets o adaptats de:

Finegan, E. i Besnier, N. (1989). Language: Its structure and use. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Fromkin, V. i Rodman, R. (1993). An introduction to language (5th ed.). Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. (Obra original publicada el 1974)

Altres exercicis

Podeu consultar l’ús dels símbols de l’Alfabet Fonètic Internacional a
http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/fullchart.html


Exercicis: Fonologia
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/exercicis/Exerc_fonol_LingTrad.html
Last updated: 1/11/15 12:17