Exercicis: Morfologia


El luiseño es una llengua uto-asteca parlada al sud de Califòrnia. Les oracions que segueixen pertanyen a aquesta llengua. Aïlleu-ne els morfemes i doneu-ne la significació.

luiseno


Aquí teniu dades de tres llengües. (1) Identifiqueu quines lengües són aïllants, quines aglutinants i quines inflectives o flexionals; (2) Indiqueu els trets que us han permès de decidir-ho.

serbo-croat

thai

efik


Considereu les següents formes angleses:

half-baked
half board
half-day
half-prize
halfway
half-hearted

half alguna categoria? Doneu arguments formals per a justificar la vostra resposta. A quina categoria pertany cadascuna d’aquestes paraules? Si un parlant sap el significat de half i d’una segona paraula, ¿sap també el significat de tota la paraula? Quina interpretació es pot donar a aquest fenomen?


Considereu la formació de paraules acabades en -ción en espanyol:

-cion


Exercicis preparats per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri. Alguns han estat extrets o adaptats de:

Akmajian, A., Demers, R. A. i Harnish, R. M. (1984). Linguistics: An introduction to language and communication (2nd ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. (Obra original publicada el 1979)

Alonso-Cortés, . i Pinto, A. (1993). Ejercicios de lingüística. Madrid: Editorial Complutense.

Demers, R. A. i Farmer, A. K. (1995). A linguistics workbook (3rd ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. (Obra original publicada el 1986)

Finegan, E. i Besnier, N. (1989). Language: Its structure and use. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Fromkin, V. i Rodman, R. (1993). An introduction to language (5th ed.). Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. (Obra original publicada el 1974)

Altres exercicis

Podeu consultar l’ús dels símbols de l’Alfabet Fonètic Internacional a
http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/fullchart.html


Exercicis: Morfologia
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/exercicis/Exerc_morfol_LingTrad.html
Last updated: 1/11/15 12:18