Exercicis de pragmàtica


Consulteu el capítol de pragmàtica del manual de treball que heu seleccionat entre els recomanats a la bibliografia i contesteu les preguntes que trobareu a continuació. També us pot ajudar, si no trobeu la informació necessària en el manual, la consulta de:

Escandell, M. V. (1996). Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel. (Obra original publicada el 1993)

Escandell, M. V. (2005). La comunicación. Madrid: Gredos.

Reyes, G. (2011). El abecé de la pragmática (9a ed.). Madrid: Arco/Libros. (Obra original publicada el 1995)

 1. La pragmàtica es pot concebre com l’estudi de la capacitat dels parlants/oïdors per relacionar enunciats amb contextos i extreure'n inferències.

 2. La pragmàtica és una disciplina lingüística que estudia el valor de veritat dels enunciats.

 3. Grice va argumentar que en la comunicació verbal cal distingir entre "allò que es diu" i "allò que s’implica conversatòriament".

 4. Considereu el següent intercanvi i contesteu la pregunta 4.
  A. Has tret la pols i fregat els plats?
  B. He tret la pols
  (a) B no ha fregat els plats

 5. A l’intercanvi anterior s’infereix (a) per tal de salvar la màxima de qualitat de Grice.

 6. Considereu la relació entre les proposicions corresponents a les oracions següents i contesteu la pregunta 5.
  (a) Els parlamentaris no deixen de llegir el diari.
  (b) Els parlamentaris llegeixen el diari.

 7. (a) pressuposa (b) perquè (a) conté un inductor pressuposicional: "deixen de".

 8. Fa fresqueta o Hace fresco són enunciats que tenen únicament valor constatatiu pel fet d’estar en present d’indicatiu.

 9. l’enunciat Us declaro marit i muller té un valor performatiu.

 10. Totes les manifestacions lingüístiques tenen un valor locutiu.

 11. Pots tancar la finestra? és un acte de parla amb un valor il·locutiu indirecte.

 12. Observeu les oracions següents i contesteu la pregunta 10.
  Parlant A- Vas anar al concert d’Oasis?
  Parlant B- No m’agrada el rock.

 13. La interpretació de la resposta de B requereix, per part d’A, identificar una implicació lògica.

 14. Suposeu que pregunteu a un amic què pensa de la darrera pel·lícula que ha anat a veure i contesta: Mira, la banda sonora estava prou bé. La interpretació d’aquesta mena d’intercanvis es regeix per les màximes conversacionals de Grice.

 15. Els enunciats La Maria ja no fuma i La Maria no fuma comparteixen les mateixes pressuposicions.

 16. El valor il·locutiu dels actes de parla sempre es relaciona directament amb la modalitat oracional, de manera que una oració interrogativa sempre té el valor il·locutiu de pregunta.

tornar al principi

Indiqueu, en cadascun dels enunciats que trobareu a continuació, quina és la pressuposició i quin és l’element inductor de pressuposicions (accionador pressuposicional, presupposition trigger).

 1. Martha lamenta haber bebido la cerveza casera de John.
 2. Frankenstein no era consciente de que Drácula estaba allí.
 3. Era extraño que (él) estuviera tan orgulloso.
 4. John consiguió abrir la puerta.
 5. Joan empezó a pegar a su marido.
 6. Kissinger no continuó dominando el mundo.
 7. El platillo volante volvió.
 8. Agatha acusó a Ian de plagio.
 9. Ian no criticó a Agatha por escaparse.
 10. Mientras Chomsky estaba revolucionando la lingüística, el resto de la ciencia social estaba dormido.
 11. Desde que murió Churchill, nos ha faltado un dirigente.
 12. Si Aníbal hubiera tenido solamente doce elefantes más, hoy en día no existirían las lenguas románicas.
Busqueu altres elements inductors de pressuposicions, doneu-ne un exemple –diferent del que apareix a continuació- i classifiqueu-los en les categories següents:

Exercici adaptat de:

Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
Levinson, S. C. (1989). Pragmática. Barcelona: Teide. (Obra original publicada el 1983)

tornar al principi


Exercicis de pragmàtica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/exercicis/Exerc_prag_Ling.html
Last updated: 1/11/15 12:14

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.