Exercicis de pragmàtica


Consulteu el capítol de pragmàtica del manual de treball que heu seleccionat entre els recomanats a la bibliografia i contesteu les preguntes que trobareu a continuació. També us pot ajudar, si no trobeu la informació necessària en el manual, la consulta de:

Escandell, M. V. (1996). Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel. (Obra original publicada el 1993)

Escandell, M. V. (2005). La comunicación. Madrid: Gredos.

Reyes, G. (2011). El abecé de la pragmática (9a ed.). Madrid: Arco/Libros. (Obra original publicada el 1995)

 1. La pragmàtica es pot concebre com l’estudi de la capacitat dels parlants/oïdors per relacionar enunciats amb contextos i extreure'n inferències.

 2. La pragmàtica és una disciplina lingüística que estudia el valor de veritat dels enunciats.

 3. Grice va argumentar que en la comunicació verbal cal distingir entre "allò que es diu" i "allò que s’implica conversatòriament".

 4. Considereu el següent intercanvi i contesteu la pregunta 4.
  A. Has tret la pols i fregat els plats?
  B. He tret la pols
  (a) B no ha fregat els plats

 5. A l’intercanvi anterior s’infereix (a) per tal de salvar la màxima de qualitat de Grice.

 6. Considereu la relació entre les proposicions corresponents a les oracions següents i contesteu la pregunta 5.
  (a) Els parlamentaris no deixen de llegir el diari.
  (b) Els parlamentaris llegeixen el diari.

 7. (a) pressuposa (b) perquè (a) conté un inductor pressuposicional: "deixen de".

 8. Fa fresqueta o Hace fresco són enunciats que tenen únicament valor constatatiu pel fet d’estar en present d’indicatiu.

 9. l’enunciat Us declaro marit i muller té un valor performatiu.

 10. Totes les manifestacions lingüístiques tenen un valor locutiu.

 11. Pots tancar la finestra? és un acte de parla amb un valor il·locutiu indirecte.

 12. Observeu les oracions següents i contesteu la pregunta 10.
  Parlant A- Vas anar al concert d’Oasis?
  Parlant B- No m’agrada el rock.

 13. La interpretació de la resposta de B requereix, per part d’A, identificar una implicació lògica.

 14. Suposeu que pregunteu a un amic què pensa de la darrera pel·lícula que ha anat a veure i contesta: Mira, la banda sonora estava prou bé. La interpretació d’aquesta mena d’intercanvis es regeix per les màximes conversacionals de Grice.