Exercicis: Pragmàtica


Avalueu i compareu les implicacions de les definicions de pragmàtica que segueixen.


Considereu les següents frases actives i passives i determineu en quines condicions poden usar-se aquestes oracions (feu referència al parlant, a l’oient, al temps del verb, a la situació comunicativa, i a qualsevol altra circumstància que afavoreixi un tipus d’oració en comptes d’un altre).


Considereu els següents enunciats i expliqueu quins constitueixen manifestacions realitzatives, quins constitueixen manifestacions constatatives i per què.


l’enunciat "Vols baixar a prendre un cafè?" dit per un company de treball a un altre a l’hora del cafè (en un lloc en el qual prenen sovint cafè a mig matí, per exemple), s’interpreta naturalment com una invitació que té la forma (literal) d’una pregunta. Indiqueu enunciats amb una forma diferent (que no siguin preguntes, per exemple) que acompleixin la mateixa funció i analitzeu les condicions necessàries perque siguin interpretats com a invitacions.


Hi ha fenòmens gramaticals que només es poden explicar de manera satisfactòria fent ús d’informació pragmàtica. l’imperfet en castellà significa "acció passada vista en el seu transcurs", però en enunciats concrets pot adquirir altres significats. Analitzeu els usos de l’imperfet en les oracions següents i indique de quins factors depèn la interpretació en cada cas.


Exercicis preparats per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri. Alguns han estat extrets o adaptats de:

Alonso-Cortés, . i Pinto, A. (1993). Ejercicios de lingüística. Madrid: Editorial Complutense.

Moreno Cabrera, J. C. (1994). Curso universitario de lingüística general. Tomo II: Semántica, pragmática, morfología y fonología. Madrid: Síntesis.

Reyes, G. (2011). El abecé de la pragmática (9a ed.). Madrid: Arco/Libros. (Obra original publicada el 1995)

Altres exercicis


Exercicis: Pragmàtica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/exercicis/Exerc_pragmat_LingTrad.html
Last updated: 1/11/15 12:18