Exercicis de semàntica - Respostes


Definiu les següents relacions semàntiques i doneu, com a mínim, dos exemples de cada tipus de relació.

Verifiqueu les vostres definicions en els manuals recomanats o en diccionaris de lingüística.

up arrow

Analitzeu les ambigüitats que presenten els enunciats següents i descriviu els diversos significats que pot tenir cada enunciat.

up arrow

Indiqueu el paper temàtic (o paper semàntic) de cadascun dels elements subratllats en els enunciats següents.

Relacions temàtiques o de predicació

Demestre, J., Llisterri, J., Riera, M., i Soler, O. (2006). La percepció del llenguatge. A O. Soler (Ed.), Psicologia del llenguatge (p. 35-114). Barcelona: Editorial UOC.

up arrow
Exercicis de semàntica - Respostes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: