Exercicis: Sintaxi


Considereu les oracions següents:

Els pollastres estan a punt per menjar
Els pollastres estan a punt de menjar


Feu l’anàlisi de constituents de les següents oracions i raoneu si és possible representar formalment les diferències de significat:

(1)
(a) María acariciaba las narices de su hijo
(b) María estaba hasta las narices de su hijo

(2)
(a) Son tonterías de viejo
(b) Son tonterías del viejo


Observeu la distribució de temps verbals en les següents oracions i expliqueu quins paràmetres intervenen en la referència temporal del temps de la subordinada.


7.- Considereu les següents afirmacions i digueu quines són vertaderes tot argumentant la vostra resposta.

A la frase "Van trobarles platges molt brutes", el nominal "les platges"


8.- Considereu les següents oracions:

Considereu les següents hipòtesis i escolliu-ne una donant arguments per a l’elecció:


Expliqueu per què les frases idiomàtiques no poden usar-se en la forma (b).

(1)
a. Estuve todo el tiempo al pie del cañón
b. ¿Dónde estuviste todo el tiempo?

(2)
a. Le pillamos con las manos en la masa
b. ¿Con qué le pillasteis?

(3)
a. Aquí aplican la ley del embudo
b. He aplicado la ley del embudo a Juan

(4)
a. Esto va a misa
b. Esto va a misa y después al juzgado

(5)
a. Eso es echar margaritas a los cerdos
b. Juan dijo que echó margaritas a los cerdos


Considereu les dades següents:

1.
(a) Molt assenyadament, va amb bicicleta
(b) Va amb bicicleta molt assenyadament

2.
(a) Òbviament, va amb bicicleta
(b) *Va amb bicicleta òbviament

3
(a) Sincerament, m’avorreixo
(b) *M’avorreixo sincerament

4
(a) *Solemnement, m’avorreixo
(b) M’avorreixo solemnement


Trieu la resposta adequada en cada cas i argumenteu-la.

1. La agramaticalitat de "*Què sempre diu la Maria?" respon a algun d’aquests fets:

(a) "què" i "sempre" són candidats a ocupar una mateixa posició en l’estructura oracional
(b) Un adverbi com "sempre" no pot aparèixer en una frase interrogativa
(c) l’adverbi "sempre" ha d’anar col·locat en una posició des de la qual pugui tenir abast sobre tota la frase (una posició perifèrica)
(d) El verb ha d’anar davant l’adverbi "sempre"
(e) El SV ha d’anar davant l’adverbi "sempre"

2. El subjecte de la frase "I aquest llac, com s’anomena?"

(a) Està dislocat
(b) És en la posició canònica
(c) És implícit
(d) És en la posició que li pertoca en aquesta mena de frases

3. Les dues frases "Que ets boig, Levi?" i "Que ets boig, Levi!"

(a) Només es diferencien pel signe de puntuació que apareix al final
(b) Es diferencien per trets abstractes no visibles
(c) Es diferencien perquè la primera és gramatical i la segona no ho és
(d) Es diferencien perquè els dos que són homòfons, però apareixen en posicions diferents a la frase
(e) No es diferencien per cap propietat sintàctica; la pragmàtica en determina el valor i l’ús


A continuació teniu frases actives i passives en suahelí ('swahili', llengua bantú parlada a l’Àfrica oriental). Analitzeu aquestes dades i expliqueu la formació de les frases passives en aquesta llengua.

(a) mtoto alivunja kikombe
"el nen trencà el got"

(b) kikombe kilivunjwa na mtoto
"el got fou trencat pel nen"

(c) mwalimu alisoma barua
"el mestre llegí la carta"

(d) barua ilisomwa na mwalimu
"la carta fou llegida pel mestre"

(e) baba alipiga mtoto
"el pare pegà el nen"

(f) mtoto alipigwa na baba
"el nen fou pegat pel pare"


Basant-vos en les dades que es presenten a continuació, descriviu com es marquen en rus les funcions sintàctiques en els noms:

(a) gosty znaet zenscinu
"l’home coneix la dona"

(b) doktor znaet babusku
"el doctor coneix l’àvia"

(c) zenscina vidyit doktora
"la dona veu el doctor"

(d) babuska vidyit doktora
"l’àvia veu el doctor"

(e) doktor vidyit gostya
"el doctor veu l’hoste"

(f) zenscina znaet gostya
"la dona coneix l’hoste"

(g) gosty vidyit babusku
"l’hoste veu l’àvia"

(h) babuska znaet zenscinu
"l’àvia coneix la dona"


Exercicis preparats per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri.

Altres exercicis


Exercicis: Sintaxi
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/exercicis/Exerc_sintaxi_LingTrad.html
Last updated: 1/11/15 12:19

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.