Exercicis sobre els sistemes d’escriptura


Observeu les següents mostres de sis sistemes diferents d’escriptura i contesteu les preguntes que es plantegen a continuació.


(a)
Sistema d’escriptura 1

(b)
Sistema d’escriptura 2

(c)
Sistema d’escriptura 3

(d)
Sistema d’escriptura 4

(e)
Sistema d’escriptura 5

(f)
Sistema d’escriptura 6

Per a cada mostra, identifiqueu el tipus de sistema d’escriptura utilitzat (logofonogràfic, sil·labogràfic, etc.) i, si té un nom específic (abjad, abugida, etc.), indiqueu-lo.

Indiqueu una o més llengües que s’escriguin amb cada sistema.

Hi ha una relació entre la família lingüística a la qual pertany una llengua i el tipus de sistema d’escriptura utilitzat?

Coneixeu el cas d’alguna llengua que s’escrigui amb dos alfabets diferents? Si és així, de quina llengua i de quins alfabets es tracta?

tornar al principi

Expliqueu què s’entén per ‘transcripció’, ‘transliteració’ i ‘romanització’.

Observeu les diverses maneres d’escriure el cognom d’un famós compositor rus i extraieu-ne alguna conclusió sobre les relacions entre sons i grafies i sobre les diferències entre transcripcions i transliteracions.

Adaptat de Moreno Cabrera, J. C. (2000). Curso universitario de lingüística general. Tomo II: Semántica, pragmática, morfología y fonología (2a ed. corregida). Madrid: Síntesis. (Obra original publicada el 1994)

tornar al principi
Exercicis sobre els sistemes d’escriptura
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: