Exercicis: Sociolingüística


Expliqueu quins elements de la situació comunicativa o situació de parla - intenció, context i participants - condicionarien la tria d’una varietat i quina varietat s’utilitzaria en els casos següents:


Quin tipus de variació lingüística es reflecteix en cadascun dels exemples següents i en quin nivell de l’estructura lingüística es dóna?


Quines conclusions es poden extreure de les gràfiques següents (reproduïdes de Finegan, 1989) corresponents a l’estudi de Labov (1966) sobre l’elisió de /r/ final a la ciutat de Nova York? Tingueu en compte que Sacks és un magatzem amb clientela d’estatus sòcio-econòmic alt, Macy's mitjà i S. Klein baix.

Labov

Labov

Labov


Expliqueu la funció de les isoglosses en els mapes lingüístics.


Busqueu un text que il·lustri un ús estàndard de la llengua i indiqueu-ne les característiques més destacades.


En què consisteix l’actitud lingüística coneguda com a "purisme" o "prescriptivisme"?


Considereu les dues varietats (a) i (b) i la corresponent traducció en castellà de (c).

(a) Cal defensar la necessitat que sigui protegida l’economia productiva
(b) Cal defensar la necessitat de que sigui protegida l’economia productiva
(c) Es preciso defender la necesidad de que sea protegida la economía productiva

El text que segueix de Carlos Arniches presenta una parla urbana que il·lustra el vulgarisme:

Requena.-... ¿De dónde vienes?
Mínguez.-De casa de mi sobrino Hilario...
Requena.-Pero, oye, ¿es verdad lo que dicen, que se ha ido del Cuerpo?
Mínguez.-¡Toma... y muy bien que ha hecho! Aquí no hay porvenir, Requena.
Requena.- Y que lo digas.
Mínguez.-Él, que es muy joven y tié su aquel de ser alguna cosa en este mundo, pues que vuele.<
Requena.-¿Y qué va a hacer ahora?
Mínguez. -Se está preparando pa penales. Siempre le ha tirao tóo lo de letra. Ya le conoces.
Requena.-¿Y estudia mucho?
Mínguez.-¡Muchísimo... ! Chiquillo, y unas cosas que, vamos, por lo que s 'ha explicao, los adelantos de hoy en día son que te pasmas.
Requena.-¿Pues?
Mínguez.-Mira: me ha dicho que está estudiando un libro que es una ciencia nueva que ha salido ahora, ¿sabes?, que le dicen... aguarda que me recuerde... La... Entropometría, o una cosa así. Requena.-¿Y de qué dimana eso?
Mínguez.-Pues es un tratao, ¿sabes?, que lo lees, después que lo estudias, coges a un endividuo cualesquiera y náa más que le tientes la cabeza y le midas las narices conoces si es creminal u no es creminal.

Heus ací un text que procedeix d’una emissió radiofònica recollida per J. Lipski de l’espanyol de Guinea Equatorial.

El pueblo de República de Guinea Ecuatorial celebra el día de hoy la conmemoración del cuarto aniversario glope libertat, sucida a raíz de una acción heroica de nuestras fuerzas armadas... que levantaron en armas pa restaurar la libertat... el día tres de agosto mil novcientos setenta y nueve... el mensá del presidente de la República dirigido al pueble'e Guiné Ecuatorial... tüo lugar en la santa iglesia catedral... Finalizá la santa misa, su excelencia Obian Nguema Mbasogo y señora de Obiang a los que acompaban e primer ministro de gobierno y señora. . . cuerpo diplomático representante organismos internacionales en Malabo.

Indiqueu els trets fonològics i morfosintàctics d’aquest text que el diferencien de l’espanyol normatiu.


Estudieu els exemples en crioll de Hawai que es presenten a continuació (extrets de Cipollone et al., Eds., 1998) i expliqueu el significat de "bin", "go" i "stay".

He walk (caminà)
He bin walk (havia caminat)
He go walk (caminarà, caminaria)
He stay walk (està caminant)
He bin go walk (hauria caminat)
He bin stay walk (havia estat caminant)
He go stay walk (estarà caminant)
He bin go stay walk (hagués estat caminant)


Exercicis preparats per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri. Alguns han estat extrets o adaptats de:

ALONSO-CORTÉS, Á.- PINTO, A. (1993) Ejercicios de lingüística. Madrid: Editorial Complutense.
CIPOLLONE, N.- HARTMAN KEISER, S.- VASISHTH, S. (Eds.) (1998) Language Files. Materials for an Introduction to Language & Linguistics. Columbus: Ohio State University Press. 7th edition.

Altres exercicis


Exercicis: Sociolingüística
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/exercicis/Exerc_socioling_LingTrad.html
Last updated: 1/11/15 12:19

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.