Exercicis sobre variació lingüística


Consulteu els capítols rellevants del manual de treball que heu seleccionat entre els recomanats i realitzeu l’exercici següent.

Busqueu dos exemples de variació geogràfica (variació diatòpica o variació dialectal) en una llengua que conegueu i comenteu-los.

Busqueu dos exemples de variació social (variació diastràtica o variació sociolectal) en una llengua que conegueu i comenteu-los.

Busqueu dos exemples de variació lligada a la situació comunicativa (variació diafàsica, variació estilística o variació de registre) en una llengua que conegueu i comenteu-los.

tornar al principi

Documenteu-vos sobre l’obra de William Labov, llegiu el text següent i contesteu les preguntes que es formulen a continuació.

Labov, W. (1997). How I got into linguistics, and what I got out of it. Consultat a https://www.ling.upenn.edu/~wlabov/HowIgot.html

Qui és l’autor de l’obra de teatre «Pygmalion»?

Quin és el llibre més important d’Uriel Weinreich?

En quin llibre descriu Labov el seu treball sobre la variació lingüística a Nova York?

A què fa referència el terme «Ebonics»?

tornar al principi
Exercicis sobre variació lingüística
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: