Lingüística (2007-2008)


Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Exercici de consolidació del bloc 1 del programa: Característiques generals del llenguatge

Redacteu una definició dels termes que trobareu a continuació:

Gramàtica descriptiva
Gramàtica normativa o gramàtica prescriptiva
Signe lingüístic
Paradigma o relació paradigmàtica
Sintagma o relació sintagmàtica
Segmentació
Doble articulació
Discret (caràcter discret del llenguatge)
Facultat de llenguatge
Període crític (en l’adquisició del llenguatge)
Competència lingüística
Gramàtica universal
Universal lingüístic
Després de redactar la vostra pròpia definició, contrasteu-la amb la que es troba en alguns dels diccionaris o enciclopèdies de lingüística recollits a l’apartat "Diccionaris i enciclopèdies" de l’orientació bibliogràfica general.


Lingüística (2007-2008) - Exercici de consolidació del bloc 1: Característiques generals del llenguatge
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_07_08/Ling_Exercici_Bloc1_07.html
Last updated: 8/12/12 23:51

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.